Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture

18.7.2017


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dograditve ali razširitve gospodarske javne infrastrukture in sicer: prometne infrastrukture, energetske infrastrukture, komunalne infrastrukture in infrastrukture za telekomunikacije na območjih obstoječih ekonomsko-poslovnih con. Pri tem se za ekonomsko-poslovno cono šteje območje več stavbnih zemljišč, ki so v prostorskih aktih prijavitelja opredeljena kot območja proizvodnih dejavnosti, površine za industrijo in/ali gospodarske cone. Območje mora biti prostorsko enovita celota. Za ekonomsko-poslovno cono se v nobenem primeru ne šteje posamezna stavba, četudi je namenjena opravljanju gospodarske dejavnosti.

Namen javnega razpisa je občinam omogočiti infrastrukturne ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko-poslovnih con in s tem zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Podpora podjetniškim inkubatorjem ni predmet tega javnega razpisa.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Cilji javnega razpisa so:
– prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni,
– povečanje dodane vrednosti mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP),
– povečanje zaposlovanja v podjetjih na območju investicije.

Ciljne skupine operacije so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki bodo poslovala v opremljeni/dograjeni/razširjeni ekonomsko-poslovni coni. Upravičenci so občine, ki so tudi investitorji operacije.

Rok za prejem ponudb: 08.09.2017

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XVIII, št. 4, 2017