Novi javni razpisi

3.1.2018

1) 3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine


Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (v nadaljnjem besedilu: podukrep) za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Višina razpisanih sredstev znaša do 1.500.000 EUR.

Rok za prejem ponudb: 02.04.2018 do 23:59

Več informacij najdete tukaj.


2) Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu – AR 2017


Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 21. in 22. aprilom 2017 utrpeli izpad prihodka.

Namen javnega razpisa je zagotovitev obratnih sredstev za sadjarje in vinogradnike za izvedbo vseh potrebnih ukrepov za ponovno vzpostavitev razmer za proizvodnjo sadja in grozdja v naslednji pridelovalni sezoni.

Cilj javnega razpisa je ohranjanje dejavnosti sadjarstva in vinogradništva po pozebi.  

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17), ki so bila na dan 22. aprila 2017 vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti ali zakupu vsaj 0,25 hektara intenzivnih sadovnjakov ali vinogradov in imajo stopnjo poškodovanosti iz ocene škode Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje 30 odstotkov ali več. Kmetijska gospodarstva so lahko organizirana kot:
• pravna oseba,
• samostojni podjetnik posameznik ali 
• kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, t.j. kmet. 

Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 28. 2. 2018. 

Vec informacij najdete tukaj.


SOČAsnik, l. XVIII, št. 5, 2017