Novi javni razpisi

28.2.2017

1. P1 plus 2017- Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere


Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., UniCredit Banka  Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Namen in cilji produkta - Produkt P1 plus 2017 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Podjetjem je tako omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 84.500.000 EUR. Od tega je predvidoma:
- 63.375.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge);
- 21.125.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge).

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.500.000 EUR. Od tega je predvidoma:
- 5.625.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere namenjeno za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge),
- 1.875.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge).

Javni razpis je odprt do 15. 10. 2017.

Več informacij najdete tukaj.


2. Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2017


Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih (v nadaljevanju: programi) v šolskem letu 2016/17 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2017.

a) Študijski krožki
Sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov (v nadaljevanju študijski krožki ), koordiniranih s strani Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju ACS), izvedenih od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.

b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje
Sofinancira se izvedba programov medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, izvedenih od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.

c) Parada učenja – dan učečih se skupnosti (v nadaljevanju Parada učenja)
Sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja, izvedena na dan 17. 5. 2017.

d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja 2017 (v nadaljevanju Koordinacija TVU 2017)
Sofinancira se Koordinacija TVU 2017, izvedena od 12. 5. do 30. 6. 2017.

e) Aktivnosti združenj in društev za izobraževanje odraslih
Sofinancira se izvedba aktivnosti združenj in društev, ki prispevajo k uresničevanju dolgoročnih ciljev Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020, izvedenih od 1. 1. 2017 do 15. 11. 2017:
- organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj,
- strokovno usposabljanje članov združenj in društev in drugih strokovnih delavcev, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih,
- priprava novih programov ali modelov povezovanja na področju splošnega izobraževanja odraslih,
- mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izmenjavi dobrih praks,
- promocija izobraževanja odraslih za nižje izobražene in druge ranljive skupine, s poudarkom na starejših od 45 let,
- izdajanje znanstvenih in strokovnih monografij.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 536.800,00 EUR.

Rok za prejem ponudb: 10.03.2017 do 12:00

Več informacij najdete tukaj.


3. Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017.
Kot mednarodni poslovni dogodek se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja, z mednarodno udeležbo, izveden v letu 2017. Mednarodni poslovni dogodek mora biti predstavljen na spletni strani organizatorja dogodka, s katere morajo biti razvidne najmanj naslednje informacije: naziv dogodka, področje, termin in lokacija dogodka, organizator, način prijave.
Aktivna udeležba podjetja na mednarodnem poslovnem dogodku pomeni, da podjetje v okviru mednarodnega poslovnega dogodka tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke, proizvode in storitve na stojnici/razstavnem prostoru ali v obliki predavanja/predstavitve ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi.
Mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini ne sodijo med mednarodne poslovne dogodke.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini podjetjem povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti do 60 podjetij, 40 v Vzhodni in 20 v Zahodni kohezijski regiji, pri aktivni udeležbi na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017.

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa, je 500.000,00 EUR.

Roki za oddajo vlog so:
- za prvo odpiranje 29.3.2017,
- za drugo odpiranje 12.6.2017. Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti.

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XVIII, št. 3, 2017