Novi javni razpisi

27.3.2017

1. Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017


Predmet javnega razpisa so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 5.000.000 EUR od tega:
- za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, in agrarne skupnosti v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS) (sklop A) skupno 2.500.000 EUR, in sicer za:
   - enostavne naložbe skupno 800.000 EUR,
   - zahtevne naložbe skupno 1.700.000 EUR;
- za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike (sklop B) skupno 2.500.000 EUR in sicer za:
   - enostavne naložbe skupno 800.000 EUR,
   - zahtevne naložbe skupno 1.700.000 EUR.

Predmet podpore: 
1. Podpora je v skladu s 75. členom Uredbe namenjena naložbam v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa, in sicer:
    - fizičnim osebam, razen samostojnim podjetnikom posameznikom, in agrarnim skupnostim v skladu z ZAgrS (sklop A) in
    - pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom (sklop B).
2. Naložbe iz prejšnje točke se glede na velikost delijo na:
    - enostavne naložbe, ki so naložbe do vključno 100.000 EUR skupne priznane vrednosti naložbe,
    - zahtevne naložbe, ki so naložbe nad 100.000 EUR skupne priznane vrednosti naložbe.
3. Podpora se v skladu s 4. členom Uredbe zagotavlja iz podukrepa Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov, in sicer iz operacije Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.

Upravičenci:
V skladu s 76. členom Uredbe je upravičenec do podpore:
- lastnik oziroma zakupnik gozda,
- pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200 - sečnja oziroma 02.400 - storitev za gozdarstvo,
- agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini gozdno zemljišče.

Rok za prejem ponudb: 19.06.2017

Več informacij najdete tukaj.


2. Javni razpis za sofinanciranje celostne prometne strategije v okviru sredstev sklada za podnebne spremembe za leti 2017 in 2018


Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za izdelavo Celostne prometne strategije (v nadaljevanju: CPS). Poleg občin, ki še nimajo izdelanih CPS, se lahko na javni razpis prijavijo tudi tiste občine, ki imajo CPS že izdelano in je starejša od dveh let od datuma sprejema na občinskem svetu ter ga želijo ovrednotiti in prenoviti. Postopek vrednotenja in prenove je enak postopku izdelave CPS. 

Namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanih strateških dokumentov - CPS. Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije. Proces priprave CPS v Sloveniji je v začetni fazi, kar pomeni, da večina občin CPS še nima izdelanih. Te občine in občine, ki pa imajo CPS že izdelan in ga želijo ovrednotiti in prenoviti, lahko to naredijo v okviru tega razpisa.

Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na javni razpis se lahko prijavi posamezna občina. Prijava več občin v skupnem nastopu ni dopustna. Občina mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Vsaj eno naselje v posamezni občini ima status mestnega naselja. Seznam mestnih naselij je tekoče vzdrževan v skladu s spremembami naselij. 
2. Občina še nima izdelano CPS ali pa ima izdelan CPS, starejši od dveh let. Poleg občin, ki še nimajo izdelanih CPS, se lahko na javni razpis prijavijo tudi tiste občine, ki imajo CPS že izdelan in je starejši od dveh let od datuma sprejema na občinskem svetu ter ga želijo ovrednotiti in prenoviti. Postopek vrednotenja in prenove je enak postopku izdelave CPS. 

Višina nepovratnih sredstev Sklada za podnebne spremembe, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 400.000,00 EUR in sicer:
- v letu 2017: predvidoma 100.000,00 EUR,
- v letu 2018: predvidoma 300.000,00 EUR.

Rok za prejem ponudb: 12.04.2017 do 12:00

Več informacij najdete tukaj.


3. Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn (oznaka: JR EE OVE 2017) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije


Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene gradnji novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije. Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki ga financira
Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov energije, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Javni razpis je odprt  do porabe sredstev oziroma najkasneje do 26. 1. 2018.

Več informacij najdete tukaj.4. Javni razpis za sofinanciranje vsebin centrov za družine v letih 2017–2020


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja vsebin centrov za družino kot podporne institucije v lokalnem okolju, ki je namenjena vsem družinskim članom, ki živijo v različnih oblikah družin v vseh življenjskih obdobjih. Sofinanciranje vsebin je vezano na obdobje od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2020.
Centri za družine predstavljajo prostor druženja različnih generacij, prostor za kakovostno nadgradnjo pri krepitvi socialnih vlog posameznika, podporo pri lažjem usklajevanju družinskega in poklicnega življenja ter prostor za izmenjavo dobrih praks in pozitivnih izkušenj.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev mreže izvajalcev, ki izvajajo vsebine centrov za družino na območjih, kjer ni podobnih vsebin ter jih približati družinam, z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa, pridobivanja socialnih veščin in vzpostavljanja novih medsebojnih odnosov v lokalnem okolju.

Cilj javnega razpisa je podpreti izvajanje vsebin, ki bodo nudile storitve ciljnim skupinam in bodo prispevale k dvigu kakovosti življenja tako posameznikov kot družin.

Ciljne skupine:
- družine vseh oblik,
- otroci, mladostniki/mladostnice
- družinski člani, ki živijo v različnih oblikah družin v vseh življenjskih obdobjih.

Rok za prejem ponudb: 12.04.2017

Več informacij najdete tukaj.


5. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 (oznaka JOB_2017) 


Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. »Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo. Operacija prispeva k ciljem povezane prednostne naloge ali prednostnih nalog, na katere se nanaša; v okviru finančnih instrumentov operacijo sestavljajo finančni prispevki programa k finančnim instrumentom in nadaljnja finančna podpora navedenih finančnih instrumentov. V primeru uporabe postopka javno-zasebnega partnerstva se v okvir operacije štejejo vse stavbe in ukrepi, ki so predmet pogodbe med javnim in zasebnim partnerjem.
»Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2017 in 2018, znaša 17.647.059 EUR (od tega 15.000.000 EUR sredstev EU in 2.647.059 EUR iz slovenske udeležbe kohezijske politike).
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike), razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja. Sredstva lastne udeležbe v višini 60 % ali več upravičenih stroškov, neupravičenih stroškov in morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec oziroma, v primeru JZP, upravičenec skupaj z zasebnim parterjem.

Vlagatelj in upravičenci:
»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Oddaja vloge:
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 16. 10. 2017. Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 18. 4. 2017, drugi rok je 15. 5. 2017, tretji rok je 12. 6. 2017, četrti rok je 18. 9. 2017 in skrajni rok 16. 10. 2017.

Več informacij najdete tukaj.


6. Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2017 (P2 2017)


Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in so se registrirala med 1.1.2016 in 15.3.2017.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo.Upravičeni stroški so:
- stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme) ter stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme),
- stroški storitev zunanjih izvajalcev (str. mentoriranja, testiranja, programiranja, intelektualne zaščite, izdelave prototipov),
- stroški informiranja in komuniciranja v primeru, da so nastai v obdobju od 1.2.2018,
- stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na razvoju produkta prijavljene operacije,
- posredni (operativni) stroški se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki izvaja razvojna dela na operaciji (str. materiala, goriva, vode, telefona,...).

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.

Cilji javnega razpisa doseženi po preteku treh let od odobritve:
– uspešno poslovanje večine podprtih podjetij, ki zaposlujejo, ustvarjajo čisti prihodek od prodaje in poslujejo z dobičkom,
– vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetjih.

Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona, razvoja MVP (minimum viable product) in komercializacija končnih produktov inovativnih podjetij, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad v letu 2017.

Več informacij najdete tukaj. 
SOČAsnik, l. XVIII, št. 5, 2017