Novi javni razpisi

5.4.2017

1. Javni razpis za Ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada v letu 2017

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na žival za odpravo posledic škode ob poginu živali zaradi izbruha vraničnega prisada ter za izvedbo ukrepov preprečevanja, obvladovanja in izkoreninjenja te bolezni.

Višina nepovratnih sredstev namenjenih za Ukrep IV: finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada znaša do 20.000 eurov.

Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po tem javnem razpisu.

Rok za oddajo vloge: vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Več informacij najdete tukaj.


2. Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017


Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017 (v nadaljnjem besedilu: ukrep), znaša do 15.000 eurov. 

Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po tem javnem razpisu. 

Rok za oddajo vloge: Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Več informacij najdete tukaj.


3. Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2017


Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2017 (v nadaljnjem besedilu: ukrep), znaša do 100.000 eurov. 

Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči iz naslova tega javnega razpisa. 

Rok za oddajo vloge: Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Več informacij najdete tukaj.


4. Javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018


Namen razpisa: povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov.

Predmet razpisa: sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. V okviru izbranih projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja (v lokalnem/regionalnem okolju).

Obdobje izvajanja projektov (upravičenosti stroškov):
od 1. 4. 2017 do vključno 30. 9. 2017 za študijsko leto 2016/2017 (1. odpiranje)
od 1. 10. 2017 do vključno 31. 7. 2018 za študijsko leto 2017/2018 (2. odpiranje)

Vrednost razpisa: 2.116.114,00 EUR

Prijavitelji na javni razpis so visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji in sicer: samostojni visokošolski zavodi in univerze.

Rok prijave:  
od objave v Uradnem listu do 4. 5. 2017 do 14.30 ure (1. odpiranje)
                         od 1. 10. 2017 do 25. 10. 2017 do 16. ure (2. odpiranje)5. Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2017


Predmet tega poziva je dodelitev sredstev za prireditev turističnih društev v letu 2017. 

Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo (v nadaljevanju TD), registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS. 

Skupna višina sredstev, ki se na podlagi tega razpisa dodeljuje, znaša 140.000,00 EUR. 

Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: Sredstva, ki bodo dodeljena posameznim društvom, morajo biti porabljena v obdobju od 2.1.2017 do 13.11.2017. 

Rok za oddajo vloge: 21. 4. 2017 do 11. ure

Več informacij najdete tukaj.

SOČAsnik, l. XVIII, št. 5, 2017