Novi javni razpisi

3.7.2017

1. Javni razpis »Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami«

Cilj javnega razpisa je zaposlitev brezposelnih mladih starih od 15 do vključno 29 let z namenom pridobivanja delovnih izkušenj, kompetenc in veščin za delo z otroki s posebnimi potrebami in s tem povečevanje njihove zaposljivosti. Področja, ki jim je namenjena podpora, in njihov pričakovani prispevek k specifičnemu cilju so: spodbuda za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb, starih do vključno 29 let, predvsem iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih mladih, z namenom pridobivanja praktičnih delovnih izkušenj. Na ta način sledimo priporočilom vrednotenj in Unije, vključno Evropske komisije za programiranje OP, ki je ocenila, da morajo biti ukrepi za zaposlovanje osredotočeni na potrebe posamezne ciljne skupine. Javni razpis predstavlja prav takšen ukrep, saj vključuje mlade brezposelne, ki bodo delovne izkušnje nabirali na področju posebnih potreb otrok s posebnimi potrebami, s čimer si bodo pridobili znanje in kompetence na tem specifičnem področju, s tem pa se bo povečala njihova zaposljivost in možnost zaposlitve v bodoče.  Z javnim razpisom bomo tako v okviru OP 2014-2020 prispevali k opolnomočenju ciljne skupine z namenom znižanja brezposelnosti mladih. Rezultat, določen z OP 2014-2020, je povečanje deleža mladih, starih do vključno 29 let, ki so ob zaključku projekta zaposleni oz. so si pridobili znanje in kompetence pri delu z otroki s posebnimi potrebami, kar povečuje njihovo zaposljivost.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitve brezposelnih mladih, starih od 15 do vključno 29 let, ki bodo v pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v obdobju, ko so vključeni v izobraževalni proces. 

Ciljne skupine so brezposelne osebe, ki so stare do vključno 29 let.
Ob prijavi na razpisano prosto delovno mesto asistenta ne smejo biti v delovnem razmerju v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih.
V ciljno skupino spadajo naslednje kategorije mladih:
- mladi brezposelni (registrirano brezposelni pri Zavodu RS za zaposlovanje),
- mladi aktivni iskalci zaposlitve, ki niso v delovnem razmerju,
- mladi, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo in aktivno iščejo zaposlitev v času trajanja projekta in
- druge kategorije mladih brez zaposlitve v skladu s predmetom in namenom javnega razpisa.

Prijavitelji so lahko nevladne organizacije, torej nepridobitne in neprofitne pravne osebe zasebnega prava, ki jih ustanovijo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava in niso organizirane kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica. Pogoji so opredeljeni v točki 3 javnega razpisa.

Rok za prejem ponudb: 15.07.2017 do 12:00

Več informacij najdete tukaj.


2. Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017


Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, cluster). Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje mednarodnih raziskovalno – razvojnih projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktivnosti ni predmet sofinanciranja.

Upravičenci: Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posameznega projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta in sicer stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, Stroški za službena potovanja, stroški uporabe osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena ostnovna sredstva, stroški storitev zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena osnovna sredstva, posredni stroški.

Višina sofinanciranja: 40% za velika podjetja in 50% za MSP

Maksimalna vrednost sofinanciranja: največ 300.000,00 EUR sofinanciranja za projekt, ki traja skupno 36 mesecev oziroma največ 100.000,00 EUR za 12 mesecev izvajanja projekta.

Rok za prejem ponudb: 10.10.2016

Več informacij najdete tukaj.3. Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: »S4«), zaradi:
– pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),
– skrajšanja časa od ideje do trga,
– krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
– povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij« s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih projektov (v nadaljevanju: »RRI projekti«) podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij. Navedeni cilj javnega razpisa bomo dosegli s podporo najmanj 150 podjetij z nepovratnimi sredstvi.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Roki za oddajo vlog za posamezna odpiranja so naslednji:
– oddaja vlog za 1. odpiranje: 26. 9. 2017
– oddaja vlog za 2. odpiranje: 11. 5. 2018
– oddaja vlog za 3. odpiranje: 24. 9. 2019

Več informacij najdete tukaj.


4. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020Predmet sofinanciranja so projekti daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) za obdobje 2017 do 2020 v naslednji vsebini:
- izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW;
- razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
- v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Prijavitelji po razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 35 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, če je prijavitelj veliko podjetje. Pri srednjih podjetjih se zgornja višina dodeljene finančne spodbude poveča za 10 odstotnih točk, pri malih podjetjih pa za 20 odstotnih točk. Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za 10 odstotnih točk. Z razpisom se razpisujejo sredstva v obdobju 2017 do 2020. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 7. 6. 2018.

Datum zaključka: Do porabe sredstev oz. najkasneje do 07. 06. 2018.

Roki za oddajo vloge: Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 03. 8. 2017, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene. Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu: oktobru 2017, februarju in juniju 2018. 

Več informacij najdete tukaj.


5. Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev električne energije za obdobje 2017 do 2022, v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih, specifičnega cilja Povečanje izkoriščenosti in učinkovitosti energetskih sistemov


Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za nakup in vgradnjo pametnih števcev električne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči), so namenjene za projekt zamenjave števcev električne energije, in sicer s pametnimi števci, ki elektroenergetskim podjetjem omogočajo tako daljinsko odčitavanje kot tudi samo krmiljenje električnega števca

Upravičeni stroški so:
a) nakup opreme,
b) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,
c) strokovni nadzor v vrednosti 3% od upravičenih stroškov operacije,
d) nakup neopredmetenih sredstev (licenčne programske opreme),
e) stroški informiranja in komuniciranja,
f) stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe, ki imajo v lasti elektroenergetsko omrežje, na katerega so priključeni končni odjemalci električne energije, po Zakonu o gospodarskih družbah.

Rok za oddajo vlog: Vloge morajo biti oddane najkasneje do 31. 7. 2017.

Več informacij najdete tukaj.


6. Javni razpis za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2017Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

Vlagatelj za ukrep po tem javnem razpisu je nepridobitna pravna oseba, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za 4. ukrep uredbe Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2017, znaša do višine 10.000 EUR.

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do 31. 7. 2017.  

Več informacij najdete tukaj.7. Javni razpis za 3. ukrep uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2017Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja, za:
- namen A: nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki povezuje društva podeželske mladine ali društva podeželskih žensk ali lastnike gozdov v zvezo, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva ali kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov, in deluje na celotnem območju Republike Slovenije (območje najmanj osmih statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije), ali
- namen B: priznano rejsko organizacijo, ki deluje kot nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije (območje najmanj štirih statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije), ali
- namen C: drugo nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije (območje najmanj štirih statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije).

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za 3. ukrep uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2017, znaša do višine 231.000 EUR, od tega za namen A 150.000 EUR, namen B 56.000 EUR, in namen C 25.000 EUR.

Vlagatelji vlog za ukrep po tem javnem razpisu za namene A, B in C so pravne osebe iz prejšnjega poglavja.

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do 31. 7. 2017. 

Več informacij najdete tukaj.8. Javni razpis za 2. ukrep uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2017Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v skladu z Uredbo 1407/2013/EU za:
- namen A: nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na širšem območju Republike Slovenije (območje najmanj štirih statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije), ali
- namen B: nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na ožjem območju Republike Slovenije (območje največ treh statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije).

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za 2. ukrep uredbe Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2017, znaša do 54.000 EUR, od tega za namen A do višine 29.000 EUR in za namen B do višine 25.000 EUR.

Vlagatelji vlog za ukrep po tem javnem razpisu za namena A in B so pravne osebe iz prejšnjega odstavka.

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do 24. 7. 2017.

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XVIII, št. 3, 2017