Novi javni razpisi

1.8.2017

1.  Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2017/2018


Predmet javnega razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2017/18, ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva.

Pogoji za prijavo na razpis so:
─ da ima prijavitelj v poslovnem registru vpisano dejavnost izobraževanja,
─ da je prijavljeni program usklajen s cilji vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, in s pravilnikom, ki ureja izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja,
─ da je prijavljeni program pripravljen v skladu z določili tega razpisa,
─ da prijavljeni program traja najmanj 8 ur.

Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih sofinanciranju programov profesionalnega usposabljanja je 170.000,00 EUR.

Rok za prejem ponudb: 31.08.2017 do 12:00

Več informacij najdete tukaj.


2. Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje 2«


Cilj operacije je razvoj modularnih in drugih oblik izobraževanja oz. usposabljanja za spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje z pomočjo izvajanja aktivnosti, namenjenih otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, predvsem tistih, ki zaključujejo oz. zapuščajo formalne oblike izobraževanja oz. usposabljanja, saj se le-ti pri vstopu na trg dela ali v samostojno življenje srečujejo z več ovirami in so zato socialno izključeni. Z omenjenimi aktivnostmi bomo povečali njihovo socialno vključenost in jih dodatno opolnomočili. Nujno je povezovanje med institucijami (izobraževanje, družina, lokalna skupnost, infrastruktura/okolje itd.). Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami se namreč ob koncu formalnega izobraževanja oz. usposabljanja vrnejo v lokalno okolje, ki mora nuditi ustrezno podporo za nadaljnje samostojno življenje, zato je pomembno, da se poskuša aktivnosti čim bolj izvajati v sodelovanju s starši ter lokalnim okoljem. Cilj je torej, da bodo otroci in mladostniki s posebnimi potrebami ob zaključku programov vključeni v čim bolj samostojno življenje, iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih razvoju novih modelov oz. prilagoditev in nadgradnja modelov za povečevanje zmožnosti socialnih in poklicnih kompetenc otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, s čimer bomo spodbudili te otroke in mladostnike k večjemu vključevanju v širšo lokalno skupnost ter ustvarjanjem priložnosti za delovna okolja in s tem za bolj kakovostno samostojno oz. neodvisno življenje. 

Ciljna skupina: javni razpis je namenjen omenjeni populaciji otrok oz. mladostnikov s posebnimi potrebami, ki se vključuje v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za gluhe, gibalno ovirane, slepe in slabovidne otroke in mladostnike, v osnovne šole s prilagojenim programom ali v srednješolske programe nižjega poklicnega izobraževanja, saj gre za ranljivo skupino, ki je še posebej socialno izključena oz. težje pridobi ustrezne socialne ter poklicne kompetence.
To so torej otroci in mladostniki:
- z motnjami v duševnem razvoju,
- slepi in slabovidni oziroma z okvaro vidne funkcije,
- gluhi in naglušni,
- z govorno-jezikovnimi motnjami,
- gibalno ovirani ter
- z avtističnimi motnjami. 

Rok za prejem ponudb: 28.08.2017 do 14:00

Več informacij najdete tukaj.3. Javni razpis za sofinanciranje projekta vzpostavitve modela ocene tveganja na delovnih mestih


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izbranega projekta, v okviru katerega bo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, za delodajalce vzpostavljen model ocene tveganja, ki bo upošteval vse starostne skupine.

Namen javnega razpisa je s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi izbranega projekta vplivati na:
- spodbujanje programov zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v podjetjih,
- promocijo kulture preventive in zdravja na delovnih mestih v podjetjih za vse generacije,
- pripravo analize varnosti in zdravja pri delu,
- vzpostavitev orodja za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu za delodajalce,
- usposabljanje delodajalcev za delo z modelom ocene tveganja,
- prilagajanje delovnih mest, uvajanje in spodbujanje oblik dela, ki so prilagojene družbenim in demografskim izzivom in sodobnim trendom razvoja delovnih mest ter spodbujanje delovne odgovornosti podjetij,
- promocijo aktivnega in zdravega staranja, ozaveščanje in obveščanje javnosti, zaposlenih in delodajalcev o njegovem pomenu ter spodbujanje k njemu.

Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekt, ki bo pripomogel k prepoznavanju tveganj, povezanih s starostjo na delovnih mestih ter bo preko ozaveščanja delodajalcev vplival na varnejše in bolj zdravo delovno okolje, prilagojeno zaposlenim, zlasti starejšim od 45 let.

Rok za oddajo vloge: 18.9. 2017 do 12. ure.

Več informacij najdete tukaj.


4. PRP 2014-2020: Podukrep 4.1: 8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017


Predmet javnega razpisa so predmet javnega razpisa naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.000.000 EUR. Od tega:
- 2.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
- 5.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ali za skupino kmetov iz tretje alineje 10. točke 3. poglavja tega javnega razpisa (sklop B) ter
- 3.000.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Rok za prejem ponudb: 29.11.2017

Več informacij najdete tukaj.


5.) 3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja


Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.000.000 eurov. Od tega:
- 4.000.000 eurov za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter
- 6.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe (mikro, mala in srednja podjetja) (sklop B).

Rok za prejem ponudb: 30.11.2017

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XVIII, št. 5, 2017