Novi javni razpisi

29.8.2017

1. Javni razpis za izbor izvajalcev operacij »Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene"


Predmet javnega razpisa, ki je razdeljen na dva sklopa, je sofinanciranje aktivnosti za razvoj prožnih oblik učenja za kakovostno karierno orientacijo za nadarjene dijake, priprava teoretskih podlag za delo ter za evalvacijo dela z nadarjenimi dijaki. 

Namen prvega sklopa javnega razpisa je vzpostaviti podporna okolja za izvajanje kakovostne karierne orientacije za nadarjene dijake. Podporno okolje, ki bi sistematično spodbujalo nadarjenega dijaka, ni dovolj razvito, zato bi z vzpostavijo dveh regionalnih podpornih središč (v nadaljevanju »središče«), v vsaki kohezijski regiji po eno središče (eno v kohezijski regiji Vzhodna Slovenije (KRVS) in eno v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS)) omogočili povezovanje akterjev.  Naloga središča je koordiniranje aktivnosti pri delu z nadarjenimi dijaki, krepitev podpornega okolja, razvoj pedagoških modelov in drugih oblik dela za nadaljnji razvoj kompetenc ter karierne orientacije nadarjenih.

Namen drugega sklopa javnega razpisa je pridobiti strokovne podlage za spremljanje razvoja in nadaljnje delo z nadarjenimi dijaki ter metodološko orodje za spremljanje in evalvacijo dela z nadarjenimi dijaki. V ta namen bo izbrana raziskovalna organizacija, ki bo sodelovala z obema izbranima središčema. 

Cilj javnega razpisa je spodbujanje prožnih oblik učenja in oblikovanje podpornega okolja, ki omogoča nadaljnji razvoj kompetenc in karierno orientacijo nadarjenih dijakov z namenom, da se poveča delež šol, ki izvajajo oblike učenja, ki dijakom zagotavljajo nadaljnji razvoj njihove nadarjenosti. Javni razpis je usmerjen na dijake, ki so svojo nadarjenost izkazali v že razvitih oblikah dela, namenjenih razvijanju nadarjenosti, kot so npr. tekmovanja, tabori, natečaji, in jim omogoča nadaljnji razvoj kompetenc na področju, na katerem so izkazali posebno nadarjenost. 

Ciljna skupina so dijaki, učitelji in ravnatelji srednjih šol.

Rok za prejem ponudb: 29.09.2017 do 12:00.

Več informacij najdete tukaj.


2. Dodatni javni razpis za izbor izvajalcev programa »Zdrav življenjski slog 2017–2018«


Predmet javnega razpisa: izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2017-2018.

Na javni razpis se lahko prijavijo:
• osnovna šola,
• zavod, registriran za dejavnost v športu,
• društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športno društvo, športni klub idr.).

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 398.790,30 EUR.

Rok prijave na razpis: 8. 9. 2017

Več informacij najdete tukaj.

SOČAsnik, l. XVIII, št. 3, 2017