Programski dokumenti Slovenije za obdobje 2014–2020Strategija pametne specializacije (SPS)


SPS predstavlja strateški dokument, s pomočjo katerega želi Slovenija osredotočiti vlaganja razvojnih sredstev v raziskave, razvoj in inovacije - na področja, ki bodo prinesla največje učinke na gospodarstvo.

Povezava na Strategijo pametne specializacije - MGRT

______________________________________________________________________________

Partnerski sporazum med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo (PS)


PS predstavlja pogodbo med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo, ki bo opredeljevala način izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 v Sloveniji.

PS je bil poslan Evropski komisiji aprila 2014 in ta je podala pripombe nanj v začetku meseca junija 2014. Na tej osnovi je Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pripravila dopolnitve. Sveta Kohezijske regije Zahodne in Vzhodne Slovenije sta na tako dopolnjen dokument podala soglasje. Po potrditvi na Vladi Republike Slovenije konec julija 2014 je bil dokument posredovan Evropski komisiji. 

Povezava na Partnerski sporazum -MGRT

______________________________________________________________________________

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP) 


OP je izvedbeni dokument v katerem so podrobneje predstavljene prednostne osi s prednostnimi naložbami, v katere do Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike.Maja 2014 je bil Operativni program poslan v pregled Evropski komisiji, odziv nanj je Republika Slovenija  prejela v začetku avgusta. Po časovnici Službe vlade RS  za razvoj in evropsko kohezijsko politiko  naj bi bil Operativni program dopolnjen do konca septembra 2014. Povezava na Operativni program  - MGRT

______________________________________________________________________________

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (PRP)


PRP je operativni programski dokument, predstavlja osnovo za črpanje sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Izhajajoč iz Uredbe EU št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 odraža dokument PRP slovenske nacionalne prednostne naloge in usmeritve. Vseh 13 ukrepov PRP-ja mora prispevati k uveljavljanju večnamenskega modela razvoja kmetijstva, ki mora istočasno zasledovati tako večjo ekonomsko kot tudi okoljsko učinkovitost (proizvesti več z manj viri in vplivi na okolje). Eden od pomembnih ciljev bodoče politike razvoja podeželja je celovitejši pristop k razvojnim izzivom podeželskih območij in v tem okviru še posebej ustvarjanje pogojev za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest. Za izvajanje PRP 2014–2020 je skupaj s sredstvi slovenskega proračuna na voljo 1,11 mrd evrov.Povezava na Program razvoja podeželja - MKO

______________________________________________________________________________

Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020


Operativni program predstavlja osnovo za črpanje sredstev ESPR, ki so namenjena spodbujanju naslednjih gospodarskih panog: morskega gospodarskega ribolova, vzreje vodnih organizmov (sladkovodna akvakultura in marikultura) ter predelave in trženja proizvodov iz ribolova in akvakulture. V OP ESPR 2014–2020 so te gospodarske panoge skupno poimenovane ribiški sektor. RS bo kot članica Evropske unije s pomočjo OP ESPR 2014–2020 spodbujala izvajanje reformirane skupne ribiške politike, ki gre v smeri ohranjanja in trajnostnega upravljanja staležev, hkrati pa podprla ribiški sektor v RS v smeri konkurenčnega in trajnostnega razvoja.Povezava na  osnutek Operativnega programa za izvajanje ESPR - MGRT
SOČAsnik, l. XIX, št. 2, 2018