Komisija za kakovost


Prehodno komisijo za kakovost Posoškega razvojnega centra, OE Ljudska univerza je imenovala direktorica mag. Almira Pirih dne 4. 9. 2017.

Komisijo sestavljajo:
Predsednica:

Brigita Bratina Peršin

Člani komisije:
Patricija Rejec, Nataša Klobučar Štrancar, Jana Skočir, Nika Kikelj Maver in Miro Kristan.

Vsebina dela prehodne komisije za kakovost je predvsem:

- spremljanje in uresničevanje vizije ter poslanstva – to uresničujemo z obravnavanjem vprašanj o kakovosti znotraj organizacije (izvajanje samoevalvacije po različnih metodah in poročanje o izvedenem delu);
- opozarjanje na priložnosti za izboljšanje kakovosti dela, določanje standardov in izbire področja, na katerih bodo izpeljane izboljšave;
- priprava in uresničevanje zastavljenega akcijskega načrta;
- prenos informacij med zaposlenimi, partnerji, udeleženci in javnostjo;
- zapis notranjega sistema kakovosti v temeljne strateške dokumente OE Ljudska univerza.


Pravilnik o komisiji za kakovost bo objavljen takoj, ko ga potrdi Svet zavoda PRC.
SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019