Dogovor za razvoj Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2014–2020

Dogovor je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se uresničuje Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2014–2020.

Dogovor je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se uresničuje Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2014–2020. Pripravljen je bil na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike ter Povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis Dogovorov za razvoj regije in Povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis Dogovorov za razvoj regije – drugo povabilo.

Prvi Dogovor za razvoj Severne Primorske (Goriške) razvojne regije je bil podpisan 21. 11. 2017.  V prihodnje pa je bil dopolnjen z naslednjimi dopolnitvami:

Projekti, uvrščeni v 4. Dopolnitev Dogovora za razvoj Severne Primorske (Goriške) razvojne regije so:

Naziv projekta Nosilec projekta Finančna ocena celotne vrednosti [v eur] Zbirnik po virih financiranja [v eur]
Državno kolesarsko omrežje Goriške razvojne regije Direkcija RS za infrastrukturo 19.762.511,43

EU sredstva
9.705.363,77

Nacionalna sredstva
2.426.341,19

Protipoplavna varnost v Goriški regiji – Zmanjšanje poplavne ogroženosti porečja Vipave – I. faza – Zmanjšanje poplavne ogroženosti Bele in Vrtojbice Direkcija RS za vode 7.923.182,13

EU sredstva
6.617.717,99

Nacionalna sredstva
1.167.832,14

Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica – Kromberk Mestna občina Nova Gorica 5.720.436,00

EU sredstva
1.960.000,00

Nacionalna sredstva
840.000,00

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče –aglomeracija ID1 515 Kromberk Mestna občina Nova Gorica 4.068.350,00

EU sredstva
2.246.628,70

Nacionalna sredstva
396.463,88

Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj – Skuk Občina Ajdovščina 5.256.971,20

EU sredstva
3.067.901,99

Nacionalna sredstva
541.394,47

Širitev poslovno-ekonomske infrastrukture v poslovni coni Ajdovščina – Pod železnico 3 Občina Ajdovščina 645.060,39

EU sredstva
245.000,00

Nacionalna sredstva
105.000,00

Ureditev poslovne cone na Dobrovem

Občina Brda 944.076,24

EU sredstva
426.512.12

Nacionalna sredstva
182.790,91

Rekonstrukcija in  novogradnja z namenom hidravličnih izboljšav na vodovodnem sistemu Mrzlek Občina Renče-Vogrsko 2.187.667,07

EU sredstva
1.323.993,66

Nacionalna sredstva
233.645,95

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – Občina Miren-Kostanjevica Občina Miren-Kostanjevica 520.245,00

EU sredstva
253.158,00

Nacionalna sredstva
44.675,00

Širitev poslovno-ekonomske infrastrukture v poslovni coni Ajdovščina – Mirce / Pod Fructalom Občina Ajdovščina 1.200.000,00

EU sredstva
554.246,70

Nacionalna sredstva
237.534,30

EU sredstva
26.350.624,34

Nacionalna sredstva
6.159.366,43

4. Dopolnitev dogovora tako v Goriško razvojno regijo prinaša 32,5 milijona kohezijskih sredstev in sredstev državnega proračuna. Del sredstev pa bodo občine zagotovile tudi iz svojih proračunov.