Alps4EU


Naslov projekta / Project title: Alps4EU

Akronim / Acronym: Alps4EU

Vodilni partner / Lead Partner: Regione Piemont, Direzione Attività Produttive (Italija / Italy)

Ostali partnerji v projektu / Project partners:
Regionalne razvojne agencije / Regional development agencies: CESTEC S.p.A. (Italija / Italy), Veneto Innovazione S.p.A. (Italija / Italy), MFG Baden-Württemberg, Public Innovation Agency for IT and Media (Nemčija / Germany), Steinbeis-Europa-Zentrum of Steinbeis (Nemčija / Germany), Tyrolean future foundation (Avstrija / Austria), Posoški razvojni center (Slovenija / Slovenia)
ter različne institucije / and other institutions: Unioncamere Piemonte (Italija / Italy), Institut “Jožef Štefan” (Slovenija / Slovenia); CTT-Center za prenos tehnologij in inovacij, Chambre du Commerce et d'Industrie Nice Cote d'Azur (Francija / France), Regional Authority Rhône-Alpes Region (Francija / France), Science and technology centre of the canton of Fribourg (Švica / Switzerland), Association Euresearch (Švica / Switzerland).

Trajanje projekta / Total project duration: 1. 9. 2011 – 1. 3. 2014

Lokacija projekta / Geographical Area: države Alpskega loka: Slovenija, Italija, Avstrija, Nemčija, Švica, Francija / Slovenia, Italy, Austria, Germany, Switzerland, France

Vrednost projekta / Total project costs: 1.816.205,00 EUR, Evropski sklad za regionalni razvoj bo sofinanciral 76 odstotkov / EU contribution 76 %

Uradna spletna stran projekta / Official website of the project:
www.alps4eu.eu/si/

Opis projekta:


Alps4EU je podjetniški projekt v okviru programa Alpine space, ki želi spodbuditi povezovanje malih in srednjih podjetij v grozde, premagati razdrobljenost pobud grozdov in spodbujati nastanek meta-grozdov, uporabo makroregionalne vizije in usmerjati alpske grozde v večjo konkurenčnost v evropskem scenariju v korist gospodarstva celotnega območja Alp.
Projekt bo zajel področje oblikovanja politike in dejavnosti upravljanja grozdov s trans-regionalnim pristopom in bo vplival na oblikovanje okvirov za politiko nadregionalnih grozdov; razvoj medsebojnega sodelovanja ter predstavljanje grozdov v alpskem prostoru v pobudah EU.
Alps4EU bo kartiral strateške prednostne naloge grozdov alpskega prostora, razvijal smernice in predloge za skupne aktivnosti načrtovanja, pripravljanja skupnih akcijskih načrtov, vključno s skupnimi možnostih financiranja za skupine. Spodbujal bo nadnacionalne dejavnosti za prenos tehnologije, med-grozdne dejavnosti za inovacije, in grozde alpskega prostora na ravni EU.
Pripravila se bo skupna vizija o politikah in potrebah grozdov, v katere bodo vključene lokalne zainteresirane strani, da bi ustvarili skupen politični okvir med partnerskimi ozemlji. Projekt bo postavil tudi pilotna skupna orodja za izvajanje projektov meta grozdov in programov.

Project description:


Alps4EU aims to overcome clusters initiatives fragmentation and favour the emergence of meta-clusters, applying a macro-regional vision and driving Alpine area clusters to be more competitive in the European scenario for the benefit of all Alpine Space’s economy.
The project will address both policy making and cluster management activities, with a trans-regional approach and it will impact on phase 2 and 3 of the policy cycle in order to:
• build the framework for trans-regional clusters policies;
• develop inter-clusters cooperation, moving towards meta-clusters;
• represent alpine space clusters within EU initiatives.
Specifically, Alps4EU will map Alpine Area clusters strategic priorities, develop guidelines and proposals for joint programming activities, elaborate a Joint Action Plan including common funding opportunities for clusters, foster transnational technology transfer activities, promote inter-cluster activities for innovation, and promote Alpine Space clusters at EU level.

 Dodatne informacije / Information:
Miro Kristan, vodja projekta: tel: 05/38-41-885, e-pošta: #EM#6d68706c2a6e746e7b7d6b654c7d7c6c3e627b#EM#