Alpstar


Naslov projekta / Project title: Toward carbon neutral Alps – make best practice minimum standard

Akronim / Acronym: Alpstar

Vodilni partner / Lead Partner:
Služba Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe (Slovenija / Slovenia)

Ostali partnerji v projektu / Project partners:
Posoški razvojni center (Slovenija / Slovenia), Federal State of Vorarlberg, Department of economic affairs (Avstrija / Austria), UNEP Vienna - Interim Secretariat of the Carpathian Convention (Avstrija / Austria), European Academy Bolzano (Italija / Italy), Alpine Town of the Year Association (Nemčija / Germany), Ecomodel Achental (Nemčija / Germany), CIPRA France, Regional Development Agency Rhônalpénergie-Environnement (Francija / France), Lombardy Foundation for the Environment (Italija / Italy), Veneto Region – Industry and Handicraft Department (Italija / Italy), Bureau for spatial development and geo-information of the canton of St.Gallen (Švica / Switzerland), Office of Forests, Nature and Land Management (Lihtenštajn / Liechtenstein)

Trajanje projekta / Total project duration:
1. 7. 2011 – 30. 6. 2014

Lokacija projekta / Geographical Area: države Alpskega loka: Slovenija, Italija, Avstrija, Nemčija, Švica, Lihtenštajn, Francija / Slovenia, Italy, Austria, Germany, Switzerland, Liechtenstein

Vrednost projekta / Total project costs: 2.790.230,00 EUR, Evropski sklad za regionalni razvoj bo sofinanciral 76 odstotkov / EU contribution 76 %

Uradna spletna stran projekta / Official website of the project: alpstar-project.eu

Opis projekta:


ALPSTAR projekt se osredotoča na izvajanje politik za obvladovanje podnebnih sprememb na regionalni in lokalni ravni s kapitalizacijo obstoječega znanja, metod in ukrepov. Projekt obravnava področje upravljanja podnebnih sprememb in zmanjševanja nevarnih emisij. Izzivi in problemi na tem področju so bili zbrani v tematskih področjih: promet, zgradbe in objekti, energija, raba zemljišč in kmetijstvo, turizem, industrija in storitve ter prostorsko načrtovanje. Cilj tega projekta je zagotovitev politične in operativne podpore za spodbujanje izvajanja ukrepov dobrih praks obvladovanja podnebnih sprememb ter priprava strategij in akcijskih načrtov v smeri nevtralnosti ogljikovega na regionalni in lokalni ravni. Osnovna ideja je priprava regionalnih nizko ogljičnih strategij do leta 2050. Potreben je nadnacionalen pristop za zbiranje ustreznih ukrepov dobre prakse, za vzpostavitev skupnega načina prenosa, načina prenosa platforme in skupnega pristopa v zmogljivosti, za spodbujanje nadaljnjega prenosa ukrepov v alpskem prostoru in pripravo priporočila za nacionalne in transnacionalne politike.

Glavni cilj projekta je spodbuditi izvajanje ukrepov za zmanjševanje podnebnih sprememb, ki so se drugje že izkazali kot dobre prakse ter pripraviti medsektorske strategije in akcijske načrte, ki bodo vodili k ogljični nevtralnosti na regionalnem in lokalnem nivoju. Vse to bo prispevalo tudi k realizaciji Akcijskega načrta za podnebje v Alpah, ki ga je kot članica Alpske konvencije podpisala tudi Slovenija.

V Sloveniji pilotna regija obsega območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija. Posoški razvojni center je kot aktivnost izpostavil biomaso in delo na verigi lesa od gozda do končnega porabnika.


Rezulati projekta:

Izhodišča za objavo razpisa za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v naselju Bovec

Študija izvedljivosti Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Kobarid

Energetski pregled Zdravstveni dom Tolmin

Razširjeni energetski pregled Šolski center Tolmin

Razširjeni energetski pregled Dom učencev Nikolaja Pirnata Idrija

Razširjeni energetski pregled Osnovna šola Spodnja Idrija

Izračun ogljičnega odtisa za regijo od Idrije do Bovca

Nizkoogljičnost kot razvojna priložnost regije


Project description:


The project addresses the need expressed by international community for transnational, well-directed and cross-cutting action to effectively manage climate change in the Alps. It aims to encourage preparation and implementation of cross-sectoral strategies and action plans and of proven good practice measures toward carbon neutrality on regional and local level. It contributes to the implementation of Alpine Convention Climate Action Plan and assures interaction with and transfer of results to policy level. Added value is in cross-sectoral, integrative and participatory approach. Through establishment of good practice transfer platform project provides framework for knowledge transfer between regions, for capitalisation of results of other projects and for implementation of measures toward carbon neutrality in the regions. In 12 pilot regions strategies and action plans toward carbon neutrality will be prepared and their implementation will start through implementation of measures.

 Dodatne informacije / Information:

Miro Kristan, vodja projekta: tel: 05/38-41-885, e-pošta: #EM#6d68706c2a6e746e7b7d6b654c7d7c6c3e627b#EM#