CROSSMOBY


Naslov projekta / Project title: Čezmejno celostno prometno načrtovanje in intermodalne storitve potniškega prometa

Program / Programme: Interreg V-A Slovenija - Italija 2014–2020

Vodilni partner / Lead partner: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale infrastrutture e territorio – Servizio trasporto pubblico regionale e locale (Italija)

Ostali partnerji v projektu / Project partners: Università Cà Foscari Venezia – Dipartimento di Management (Italija), Veneto Strade SpA – Servizio Relazioni pubbliche, Infomobilità, Finanziamenti comunitari e rapporti con enti (Italija), Urbanistični inštitut Republike Slovenije (Slovenija), Regionalni razvojni center Koper (Slovenija), Posoški razvojni center (Slovenija), Občina Ilirska Bistrica (Slovenija), GECT Euregio »Senza Confini« (Italija).

Trajanje projekta / Total project duration: 1. 9. 2018–28. 2. 2022

Vrednost projekta / Total project costs: 4.117.387,76 € (Evropski sklad za regionalni razvoj bo sofinanciral 85 odstotkov / EU contribution 85 %)

Spletna stran / Web Page: http://new.ita-slo.eu/sl/crossmobyStrateški projekt CROSSMOBY se spopada z izzivom izboljšanja praks načrtovanja trajnostne mobilnosti v celotni čezmejni regiji z namenom vzpostavitve novih čezmejnih transportnih storitev. Projektni pristop temelji na intenzivnem institucionalnem sodelovanju, pričakovane spremembe pa se bodo pokazale prek preizkušanja novih čezmejnih železniških potniških storitev in prek novega pristopa k načrtovanju mobilnosti, ki temelji na obstoječi metodologiji CPS.

V začetni fazi je predvidena izdelava analize, ki bo vključevala splošen pregled in kartiranje multimodalnega transportnega sistema. Podprta bo s stalnim posodabljanjem podatkovnega sistema, ki bo razvit v okviru projekta. Na osnovi rezultatov bo pripravljen akcijski načrt, katerega cilj bo opredelitev prednostnih nalog in ukrepov. Ustanovljena bo tudi platforma/forum interesnih skupin, ki bo vključevala partnerje projekta in pomembne zunanje udeležence z namenom spodbujanja čezmejnega dialoga o strateškem razvoju.

V segmentu načrtovanja mobilnosti se projekt osredotoča na spodbujanje koordinacije in posodobitev obstoječih lokalnih in regionalnih praks celostnega prometnega načrtovanja ter na ustvarjanje pogojev za razvoj in izvedbo različnih korakov priprave CPS na izbranih pilotnih območjih. Metodologija priprave CPS bo nadgrajena s preizkušanjem inovativnih pristopov izvajanja posameznih korakov, kot so razvoj skupne vizije, analiza stanja, razvoj ukrepov v skladu s predhodnimi koraki, načela institucionalnega in sektorskega sodelovanja na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju, vključevanje javnosti, spremljanje in vrednotenje, promocija trajnostne mobilnosti (kapitalizacija) ipd.

Inovativne rešitve, namenjene podpori razvoja čezmejnih potniških spodbud, vključujejo dva pilotna projekta, ki preizkušata konkretne ukrepe in na ta način konkretno podpirata uvedbo bolj trajnostnih rešitev potniškega pometa v območju programa. Tako je vodilni partner že lansiral novo storitev potniškega železniškega prometa (čezmejni vlak) na liniji Trst–Ljubljana.

Posoški razvojni center se bo v okviru projekta CROSSMOBY osredotočal predvsem na območje Julijskih Alp, pri čemer bo z usklajevanjem različnih sektorjev (promet - turizem - okolje) in nivojev pristopal k celoviti obravnavi omenjenega območja v okviru sistema trajnostne mobilnosti turistov ter domačinov in v okviru pilotnih projektov preizkušal različne oblike storitev (predvsem) javnega prevoza.


e-novičnik


Dodatne informacije: Miro Kristan, telefon: 05/38-41-885, e-naslov: #EM#6d68706c2a6e746e7b7d6b654c7d7c6c3e627b#EM#


Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj prek programa INTERREG V-A Italija - Slovenija.