EnergyViLLab


Naslov projekta / Project title: Mreža virtuoznih živih laboratorijev za varčno rabo energije in razvoj obnovljivih virov energije / Network di Living Lab virtuosi nel risparmio enegetico e nello sviluppo di fonti di enegria rinnovabili

Akronim / Acronym:
EnergyViLLab

Vodilni partner / Lead Partner:
Zbornica Unioncamere del Veneto (Italija / Italy)

Ostali partnerji v projektu / Project partners:
CRACA – Regionalni svetovalni center za obrtništvo (Italia / Italy), Univerza v Padovi (Italia / Italy), Pokrajina Treviso (Italia / Italy), Gospodarska zbornica Benetke (Italia / Italy), Občina Jesolo (Italia / Italy), Občina Musile di Piave (Italia / Italy), ConCentro – Posebna agencija CCIAA Pordenone (Italia / Italy), IAL Furlanije - Julijske krajine (Italia / Italy), Zavod za promet in logistiko Ravenna (Italia / Italy), Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (Slovenija / Slovenia), Univerza v Ljubljani – Fakulteta za strojništvo (Slovenija / Slovenia), Posoški razvojni center (Slovenija / Slovenia), Goriška lokalna energetska agencija (Slovenija / Slovenia) in Univerza na Primorskem – Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (Slovenija / Slovenia)

Trajanje projekta / Total project duration:
1. 11. 2011 - 31. 5. 2014

Lokacija projekta / Geographical Area: na slovenski strani območje Goriške, Obalno-kraške in Osrednjeslovenske statistične regije, na italijanski strani pa območje Pokrajin Venezia, Ravenna, Padova, Pordenone in Treviso

Vrednost projekta / Total project costs: 1.341.000 EUR (Evropski sklad za regionalni razvoj bo sofinanciral 85 odstotkov, 10 odstotkov je nacionalnih in 5 odstotkov lastnih sredstev) / EU contribution 85 %

Uradna spletna stran projekta / Official website of the project:
www.energyvillab.eu

Opis projekta:


Posoški razvojni center sodeluje kot partner v projektu EnergyViLLab, ki ga vodi Zbornica Unioncamere del Veneto. Sofinanciran je v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013. Z aktivnostmi, ki smo si jih v okviru projekta zadali, bomo prispevali k povečanju rabe obnovljivih virov energije, racionalni rabi energije in trajnostnemu sistemu mobilnosti.

MobiTo
Posoški razvojni center v okviru projekta vzpostavlja živi laboratorij MobiTo, ki bo namenjen promociji trajnostne mobilnosti znotraj mesta ter med mestom in okoliškimi kraji.

Tolmin je majhno mesto z relativno gostim prometom. Urejenih parkirišč ni dovolj za vse, ki se z lastnimi avtomobili dnevno vozijo na delo (prevozi znotraj mesta in iz okoliški vasi). Poleg tega pa obstoječi javni prevoz ne ustreza dejanskim potrebam uporabnikom.

Cilji:
• zmanjšanje rabe avtomobilov pri vožnji znotraj mesta,
• promocija kolesarjenja kot vsakodnevnega prevoznega sredstva,
• uvedba možnih energetsko učinkovitejših alternativ obstoječemu javnemu prevozu.

MobiTo skuša obstoječe stanje analizirati in ga optimizirati. Na osnovi analize cestne infrastrukture, ki jo uporabljajo kolesarji, smo pripravili predloge za njeno izboljšavo. Le varna in udobna infrastruktura bo prispevala k povečanju rabe koles. Pripravljamo tudi analizo mestne in primestne mobilnosti, ki bo pokazala dejanske potrebe uporabnikov in bo podlaga študiji izvedljivosti, v kateri bomo skušali definirati možnosti uvedbe energetsko učinkovitejšega javnega prevoza v prihodnje.

Promocija kolesarjenja bo pripomogla k povečanju rabe koles za vsakdanje prevoze. S tem bo narejen prvi korak k promociji trajnostne mobilnosti in posledično k racionalni rabi energije.

MobiTo bo vključeval različne deležnike: zaposlene v javnih institucijah v mestu Tolmin, zaposlene v podjetjih v industrijski coni in prebivalce mesta Tolmin.


Promocijski video, ki je nastal v okviru projekta

Ali za vožnjo po Tolminu res potrebujemo avto? Tukaj si oglejte promocijski video, ki govori v prid kolesu.


Project description:


The EnergyViLLab Project, financed within the Italy-Slovenia Cross-border Cooperation Programme 2007–2013, is coordinated by Unioncamere del Veneto – Eurosportello, and aims at making the cross-border area a place of best practice in the use of energy from renewable sources, energy saving and sustainable mobility.

Posoški razvojni center will develop one pilot EnergyViLLab to experiment innovative applications and solutions, based on sustainable mobility methods. MobiTo living lab will promote sustainable mobility within the town of Tolmin and between the town and its surrounding.

Tolmin is a small town with a relatively high traffic. There are not enough parking places for all residents who commute daily to work (mobility within the town and between the town and its surrounding). The existing network of public transport does not fit to the actual needs of users.

Objectives:

• Reduction of the unnecessary car mobility in the inner town,
• Promotion of bicycles as an alternative means of transport,
• Introduction of possible energy efficient alternatives for public transport.

MobiTo tries to analyze and to optimize the existing situation. Based on the analysis of road infrastructure used by cyclists, we have prepared proposals for its improvement. A safe and comfortable infrastructure will contribute to the increasing use of bicycles. We are also preparing a mobility analysis within the town and between the town and its surrounding which will reflect the true needs of users. It will form the basis of the feasibility study which will try to define the possibility of introduction of energy efficient alternatives to the current public transports.

The promotion of cycling will help to increase the use of bicycles for everyday transportation. This is going to be the first step to the promotion of sustainable mobility and, consequently, to the rational use of energy.

Different stakeholders will be involved in MOBITO living lab: public institutions, companies from business zone and inhabitants of the town Tolmin.


Promotional video

Do we really need a car for transportation in Tolmin? Click here to see the promotional video, which argues in favor of the bike. 

 

 

Dodatne informacije / Information:
Mateja Kutin, tel. št. 05/38-41-502, e-pošta: #EM#6d6076666e64286c7d7d63654c7d7c6c3e627b#EM#

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007–2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.