Parkiraj & doživi naravo!


Ozadje projekta:
Triglavski narodni park je priljubljena turistična destinacija, ki na posameznih območjih v vrhuncu turistične sezone beleži veliko število obiskovalcev in posledično veliko prometno obremenitev na območjih naravnih vrednot. Promet obremenjuje ranljivo naravno okolje, zato je glavni cilj projekta Parkiraj&doživi naravo! zmanjšanje avtomobilskega obiska na območju Bohinjskega jezera, planine Kuhinja pod Krnom in doline Tolminke z različnimi ukrepi urejanja dostopa, usmerjanja in ozaveščanja obiskovalcev. Ob zmanjšanju obremenjenosti okolja z individualnim motornim prometom se bo povečala doživljajska privlačnost obravnavanih območij.

Rezultati:
• nadgraditev šestih parkirišč v bližini Bohinjskega jezera z novimi parkomati in zapornicama, z uporabo informacijskega sistema (ITS) za usmerjanje prometa in parkiranja ter informiranje obiskovalcev;
• vzpostavitev dveh točk z opremo za izposojo koles ob Bohinjskem jezeru;
• ureditev parkirišča za 60 avtomobilov z obračališčem za avtobuse pod planino Kuhinja;
• vzpostavitev info točke v prostorih Informacijskega centra TNP v Stari Fužini za osveščanje o pomenu trajnostne mobilnosti na območju Bohinjskega jezera;
• testna izvedba kombiniranja javnega prevoza in uporabe koles za promocijo trajnostne mobilnosti in turističnih znamenitosti med Bohinjem in Tolminom;
• štiri nadgrajeni turistični programi interpretacije in doživljanja narave na območju vseh vključenih naravnih vrednot s poudarkom na trajnostni mobilnosti;
• izvedba raziskave o optimalni vpeljavi trajnostne mobilnosti na območjih izbranih naravnih vrednot ter pripravljen komunikacijski načrt za njeno vpeljavo.

V okviru projekta izdajamo E-NOVIČNIK, kjer se lahko seznanite z aktivnosti, ki jih izvajamo.
Novičnik, januar, št. 1, 2016
Novičnik, november, št. 2, 2016

Vrednost: 403.402,50 EUR, od tega 322.722,00 EUR (80 % upravičenih stroškov) iz Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014
Partnerji: Triglavski narodni park (vodilni partner), Občina Bohinj, Občina Kobarid, Turizem Bohinj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Posoški razvojni center, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti – Inštitut za slovensko narodopisje
Obdobje trajanja: od 4. marca 2015 do 31. januarja 2017

Več informacij o programu Finančnega mehanizma EGP 2009–2014:
www.eeagrants.org (uradna spletna stran programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014)
www.eeagrants.si (nacionalna spletna stran programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014)
www.svrk.gov.si (spletna stran nacionalnega nosilca programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014)

SOČAsnik, l. XXI, št. 1, 2020