Parkiraj & doživi naravo!


Ozadje projekta:
Triglavski narodni park je priljubljena turistična destinacija, ki na posameznih območjih v vrhuncu turistične sezone beleži veliko število obiskovalcev in posledično veliko prometno obremenitev na območjih naravnih vrednot. Promet obremenjuje ranljivo naravno okolje, zato je glavni cilj projekta Parkiraj&doživi naravo! zmanjšanje avtomobilskega obiska na območju Bohinjskega jezera, planine Kuhinja pod Krnom in doline Tolminke z različnimi ukrepi urejanja dostopa, usmerjanja in ozaveščanja obiskovalcev. Ob zmanjšanju obremenjenosti okolja z individualnim motornim prometom se bo povečala doživljajska privlačnost obravnavanih območij.

Rezultati:
• nadgraditev šestih parkirišč v bližini Bohinjskega jezera z novimi parkomati in zapornicama, z uporabo informacijskega sistema (ITS) za usmerjanje prometa in parkiranja ter informiranje obiskovalcev;
• vzpostavitev dveh točk z opremo za izposojo koles ob Bohinjskem jezeru;
• ureditev parkirišča za 60 avtomobilov z obračališčem za avtobuse pod planino Kuhinja;
• vzpostavitev info točke v prostorih Informacijskega centra TNP v Stari Fužini za osveščanje o pomenu trajnostne mobilnosti na območju Bohinjskega jezera;
• testna izvedba kombiniranja javnega prevoza in uporabe koles za promocijo trajnostne mobilnosti in turističnih znamenitosti med Bohinjem in Tolminom;
• štiri nadgrajeni turistični programi interpretacije in doživljanja narave na območju vseh vključenih naravnih vrednot s poudarkom na trajnostni mobilnosti;
• izvedba raziskave o optimalni vpeljavi trajnostne mobilnosti na območjih izbranih naravnih vrednot ter pripravljen komunikacijski načrt za njeno vpeljavo.

V okviru projekta izdajamo E-NOVIČNIK, kjer se lahko seznanite z aktivnosti, ki jih izvajamo.
Novičnik, januar, št. 1, 2016
Novičnik, november, št. 2, 2016

Vrednost: 403.402,50 EUR, od tega 322.722,00 EUR (80 % upravičenih stroškov) iz Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014
Partnerji: Triglavski narodni park (vodilni partner), Občina Bohinj, Občina Kobarid, Turizem Bohinj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Posoški razvojni center, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti – Inštitut za slovensko narodopisje
Obdobje trajanja: od 4. marca 2015 do 31. januarja 2017

Več informacij o programu Finančnega mehanizma EGP 2009–2014:
www.eeagrants.org (uradna spletna stran programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014)
www.eeagrants.si (nacionalna spletna stran programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014)
www.svrk.gov.si (spletna stran nacionalnega nosilca programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014)