SHARTEC


Naslov / Project title: Izmenjava inovativnih proizvodnih tehnologij v obmejnih regijah / Shared innovative production technologies in border regions

Akronim / Acronym: SHARTEC

Vodilni partner / Lead partner: Posoški razvojni center (Slovenija / Slovenia)

Ostali partnerji v projektu / Project partners: Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico (Italija / Italy), GZS Območna zbornica za severno Primorsko (Slovenija / Slovenia), Hidria Rotomatika d.o.o. (Slovenija / Slovenia), Università degli studi di Udine (Italija / Italia), Univerza na Primorskem-Fakulteta za management (Slovenija / Slovenia)

Trajanje projekta / Project duration: 1. 9. 2012 - 31. 3. 2015

Lokacija projekta / Location of the project: na slovenski strani območje Goriške in Obalno-kraške statistične regije, na italijanski strani pa območje province Videm (Udine) / Goriška and Obalno-kraška statistical regions at Slovenian side and Province of Udine at Italian side

Vrednost projekta / Project budget: 998.300 EUR sofinanciran s strani Evropski sklad za regionalni razvoj v višini 85 odstotkov, 10 odstotkov nacionalnih in 5 odstotkov lastnih sredstev) / 998.300 EUR – total budget; 85% cofinanced by the European regional development Fund, 10 % cofinanced by the Slovenian budget and 5 % PP budget (for PP from public sector) or 15 % cofinanced by the Slovenian budget for PP from private sector

Uradna spletna stran projekta / Official project web site: www.shartec.eu (v izdelavi / in preparation)

 

Opis projekta

Posoški razvojni center sodeluje kot vodilni partner projektu SHARTEC, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013. Z aktivnostmi, ki smo si jih v okviru projekta zadali, bomo prispevali k izboljšanju čezmejnega sodelovanje podjetij, ki delujejo v industriji visoko precizno obdelanih mehanskih komponent. Natančneje, nameni projekta so:

1) zemljevid oziroma zbirka tehnoloških kompetenc in inovativnostnih strategij na območju;

2) razvoj skupne tehnološke osnove in izmenjava tehnoloških informacij;

3) spodbujanje skupnih inovacijskih aktivnosti ter predstavitev prednosti skupnih raziskovalnih in razvojnih programov.

Utemeljitev projekta:

Proizvodnja precizno obdelanih mehanskih komponent igra veliko vlogo v lokalnih gospodarstvih SV Italije in Slovenije. Število podjetij v panogi je nadpovprečno veliko, še posebej so številčna srednja in mala podjetja. Ciljni kupci podjetij so korporacije iz avtomobilskega, letalskega, energetskega in medicinskega industrijskega sektorja. Še posebej so uspešna podjetja iz avtomobilske industrije, kjer so zahteve kupcev še posebej visoke.
Čezmejno območje ima podobne karakteristike glede mednarodne konkurenčnosti, sposobnosti privabljanja tujih investitorjev, strukture podjetij in vzpostavitev mednarodnega območja precizne mehanike bi koristila vsem vpletenim.
Temeljni pogoj podjetij za preživetje na globalnem trgu je mednarodna konkurenčnost. To se lahko izboljša z implementacijo novih inovacijskih strategij, tehnoloških izboljšav, ki vodijo k večji učinkovitosti. Le-ta je na tako visoko industrializiranem trgu kot je mednarodni globalni trg precizno obdelanih mehanskih komponent še posebej pomembna.
Kljub temu je bilo dosedanje sodelovanje med podjetji v SV Italiji in Soveniji dokaj omejeno. Vzroki so predvsem zgodovinske narave ter kulturne in jezikovne razlike. Vzpostavitev skupne tehnološke baze bi zelo povečala možnosti za dialog med podjetji, poleg tega pa obmejne regije čutijo veliko pomenjkanje visoko kvalificiranega kadra (kar še posebej velja za srednja in mala podjetja, ki so pogosto izvzeta iz inovacijskih trendov). Čezmejno sodelovanje bi v okviru projekta SHARTEC tako vzpostavilo mrežo podjetij, ki bi sodelovala pri izobraževalnih, znanstvenih in razvojnih aktivnostih. Izobraževanje bo poseben vidik namenilo usposabljanju visoko-izobraženih tehničnih kadov in pridobivanju vseživljenjskih izkušenj.

Cilji projekta:
Temeljni cilj projekta je spodbujanje rasti podjetij, ki delujejo v industrijski panogi precizne obdelave mehanskih komponent s pomočjo vzpostavitve čezmejne tehnološke mreže, ki bo omogočala izmenjavo informacij, predstavitev kompetenc v regiji ter izvedbo skupnih aktivnosti.

Projekt ima šest delovnih sklopov (workpackages):

WP1 - Koordinacija in upravljanje

WP2 – Vsebinska vzpostavitev baz podatkov

WP3 – Spodbujanje inovacijskih strategij

WP4 – Tehnološko usposabljanje

WP5 – Skupne raziskovalne aktivnosti

WP6 – Obdelava rezultatov

Cilj WP2 je vsebinska vzpostavitev baz podatkov, ki bo vodila do vzpostavitve seznama kot osnovnega vira za določanje tehnoloških kompetenc na območju. Baza bo vsebovala tako podjetja kot raziskovalne inštitucije. Osredotočala se bo na tehnološke kompetence, tehnično opremo, proizvodne sisteme in inovacijske postopke. Cilj je pridobiti orodje, ki bo uporabno za podjetja, ki želijo na območju najti partnerje za skupne aktivnosti. Podatki iz tega sklopa bodo uporabljeni za določitev naprednih tehnoloških usposabljanj v četrtem delovnem sklopu ter za določitev skupnih raziskovalnih izhodišč za razvojne aktivnosti.

Cilj WP3 je povečati kreativnost in inovacijski potencial podjetij ter izvedba konkretnih rešitev za problem. Sklop se bo izvedlo v obliki delavnic in posebnih usposabljanj. Temeljni cilj sklopa je povečati kreativnost, spodbuditi nove tehnike vodenja, predstaviti koncepte odprtega inoviranja ter čezmejnega sodelovanja.

Osnovno in napredno tehnološko usposabljanje je temelj sklopa WP4. Usposabljanje se bo določilo glede na predhodne rezultate in aktivnosti, da se zagotovi izmenjava izkušenj in okrepi skupno tehnološko znanje. Cilj aktivnosti je izmenjava tehnoloških informacij, spodbujanje razvojnih partnerstev ter iskanje skupnih interesov.

Temelj WP5 so raziskave in razvoj. Raziskovalne aktivnosti bodo izvedene tako v Furlaniji kot v Sloveniji s partnerji z obeh strani. Raziskovalne aktivnosti se bodo nanašale na probleme izpostavljene v procesu izdelave baze podatkov v sodelovanju z raziskovalnimi inštitucijami. Kot rezultat tega sklopa se pričakujejo rešitve, ki bodo uporabne tudi v praktičnem reševanju tehničnih zadev in možnosti za nadaljnje skupno sodelovanje.

Da bi se k sodelovanju v projektu pritegnilo kar največ ciljnih skupin, projekt vključuje tudi komunikacijski načrt WP6, ki se ga bodo lahko posluževali vsi partnerji. Projekt bo medijsko podprt s spletno stranjo, ki bo javnosti predstavljala dosežke in rezultate. Vsebina bo dostopna v italijanskem in slovenskem jeziku. Stran bo povezana s spletno bazo podatkov (kot rezultat WP2), hkrati pa bo tudi informirala javnost o izobraževalnih programih in tehnoloških usposabljanjih.

Project description:


The production of high precision mechanical components market is very important for the economies of the north-eastern part of Italy and Slovenia. There is a large number of companies, in particular of small-medium enterprises, focused on the production of mechanical components for automotive, aerospace, energy, medical industrial sectors in both areas and the most successful are those companies specializing in high added value car components manufacture and assembly, where the expertise and training of employees is an essential factor for success. It should also be pointed out that the level of international competitiveness of these areas, due to the geographic positioning, the ability to attract foreign investors, and company structure and business area is similar, and that it would greatly benefit from creating an international district of precision mechanics.
Small medium enterprises as well as big enterprises need to increase their competitiveness to survive on the global market. And this activity may be performed by implementing innovation techniques, new technical solutions and methodologies aimed at achieving high efficiency in the segments of high precision mechanical components production and product quality verification, which are essential aspects for competitiveness in the future, especially in high-industrialized markets.
Nevertheless, the level of cooperation between companies in the north-east Italy and Slovenia is rather limited, mainly due to historical reasons, cultural and linguistic diversity, and the development of a common base of technological knowledge (technical training) would be of paramount importance to strengthen opportunities for dialogue between companies. Moreover, there is lack of high-qualified technical figures in both areas, and this is particularly detrimental for small-medium companies which usually are not prone to innovation and research activities. Cross border cooperation can help to create a network of companies collaborating on training and research and development programs. This is of particular relevance for high-qualification professional training and "lifelong learning" programme.

Project goals:
The main goal of the project is to promote the economic growth of companies focused on the production of high precision mechanical components by creating a cross-border platform for supporting the mutual exchange of technological information, presentation of competencies in the area and implementation of common activities.
The project has 6 work packages (WP):
WP1 - Coordination and management
WP2 – Situation description and setting up the data base
WP3 – Promote innovation strategies
WP4 – Technical training
WP5 – Research and development
WP6 – Communication plan
The mapping of companies and research centers in the area within WP2 will be performed with the aim obtaining a databank which will contain relevant information concerning the technical capabilities and excellences in the area, both for companies and research centers. Specifically, the investigation will be focused on technical competences, machinery, innovative production systems and innovation procedures. The aim is to obtain a tool (the database) useful for companies in the area to find partners for business of joined research activities. Moreover, the needs in terms of advanced technical training will be obtained and used to determine advanced courses in WP4 and to define the joined research activities.

The aim of WP3 is to increase the creativity and innovation potentials in companies and to come up to concrete and innovative solutions. The task will be obtained via focused training and workshop activities. The concept of the up to date creativity and innovation management techniques, open innovation paradigm and cross-border platform are the most important base for performing the concept.

Basic and advanced technical courses in English language will be proposed in WP4 according to other WPs in order to create a shared technological background and to deepen the knowledge in specific areas. The aim of these activities is to favor and enhance the exchange of technical information and to promote partnerships for research and innovation projects in area of common interest.

Also, in WP5 joined research activities with tasks to be performed by partners both in Friuli and in Slovenia will be carried out. The research activities will be focused on problems emerging from the mapping of companies and in collaboration with research centers in the area. The main outcomes of this work package are the results of the research activities which will be useful to solve technical issues and investigate the possibilities and benefits in terms of joined research activities.

In order to reach target groups in the cross border area involved in the project, a communication plan (WP 6) will be prepared and shared among the partners. A project web page will be created in order to give visibility to the produced results during the whole project lifespan. Contents will be available in Italian and Slovenian language. A Data Base of competences (realized within WP2 activities) will be linked to and a direct access will be available from the project web page. Information about training courses will be published on the web page as well.

Dodatne informacije / Information:
mag. Almira Pirih, vodja projekta, tel. št. 05/38-41-501, e-pošta: #EM#616d6f6a76642877617b63634c7d7c6c3e627b#EM#


Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.