Sprejeta tudi strategija za LASR Alpske reke

29. 9. 2023

Člani dveh organov Lokalne akcijske skupine za ribištvo (LASR) Alpske reke so se v sredo, 27. septembra, sestali v Vodni hiši na Mostu na Soči in izpeljali prvo sejo upravnega odbora ter skupščino. Obe zasedanji, ki ju je vodil predsednik LASR Alpske reke Dušan Jesenšek, sta bili sklicani predvsem z namenom, da se sprejme ter potrdi pripravljen osnutek strategije lokalnega razvoja. Ker je tudi v novem programskem obdobju, ki bo trajalo vse do leta 2027, predvidena uporaba pristopa CLLD (»lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«), je strategija, ki predstavlja temelj za črpanje nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA), nastala po principu »od spodaj navzgor«.

Predlog SLR, ki ga je predstavila Meta Pajer, predstavnica Posoškega razvojnega centa, vodilnega partnerja LASR Alpske reke, so prisotni člani upravnega odbora in skupščine sprejeli soglasno. Sprejeto strategijo je vodilni partner že naslednji dan oddal na javni poziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tu bodo do konca letošnjega novembra  potrdili oblikovane LASR v slovenskem prostoru ter njihove strategije ter na ta način omogočili črpanje nepovratnih sredstev iz proračuna RS in ESPRA. Območje LASR Alpske reke, ki zajema občine Bohinj, Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin, naj bi po potrditvi pridobilo okoli 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. Ta bodo razdeljena po projektih, ki bodo uspešno kandidirali na javne pozive LASR. Do leta 2027 bo vodilni partner predvidoma objavil najmanj dva takšna javna poziva – prvega že v prvi polovici leta 2024, kjer bo razpisana vsaj polovica razpoložljivih sredstev.

Potencialni prijavitelji bodo lahko kandidirali s projekti, ki bodo zasledovali spodaj navedene cilje in aktivnosti, razporejene v štiri tematska področja.

1. Tematsko področje: RAZVOJ IN TRŽENJE V AKVAKULTURI IN RIBIŠTVU
Cilj: Razvoj trajnostnega prehranskega sistema, trženja in dodajanja vrednosti proizvodom iz akvakulture

2. Tematsko področje: PODNEBNE SPREMEMBE IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST
Cilj: Prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter ohranjanje biotske raznovrstnosti s podporo krožnega gospodarstva ter čiste energije

3. Tematsko področje: SKUPNOST, RANLJIVE SKUPINE IN DELOVNA MESTA
Cilj: Krepitev vitalnosti skupnosti z večanjem družbene vključenosti, privabljanjem žensk in mladih ter ohranjanjem in ustvarjanjem novih delovnih mest

4. Tematsko področje: RAZVOJ RIBIŠKEGA TURIZMA
Cilj: Krepitev družbene sprejemljivosti akvakulture

Foto: Sandra Kemperle

Sprejeta tudi strategija za LASR Alpske reke Sprejeta tudi strategija za LASR Alpske reke Sprejeta tudi strategija za LASR Alpske reke Sprejeta tudi strategija za LASR Alpske reke Sprejeta tudi strategija za LASR Alpske reke Sprejeta tudi strategija za LASR Alpske reke Sprejeta tudi strategija za LASR Alpske reke Sprejeta tudi strategija za LASR Alpske reke