Evalvacija Soče 2006 je potrdila, da je program uspešen


Evalvacija Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2002–2006 (Soča 2006), ki jo je izvajala zunanja institucija, je potrdila, da je program uspešen.

Gre za prvi tak program v Sloveniji, ki je bil vmesno vrednoten z namenom pregled uspešnosti izvajanja projektov v okviru programa in ovrednotenja učinkov ukrepov in instrumentov na doseganje namena zakona in programa.

Kot so evalvatorji zapisali v poročilu, so rezultati vseh aktivnosti, zajetih v vrednotenje, potrdili, da je Programa spodbujanja razvoja Soča 2006 dober razvojni program. Kvaliteto in uspešnost so zasledili na več ravneh.

"V prvi vrsti je regija, kjer so uspele Občine in PRC - kot koordinator in strokovna služba – uskladiti interese, možnosti in priložnosti. Po našem razumevanju so se ob tem v vseh fazah intenzivno in uspešno učili kako pripraviti, organizirati, realizirati in ovrednotiti uspešen Program spodbujanja razvoja. V ta sklop sodijo tudi »mehke« oblike spodbujanja razvoja, kot so obveščanje javnosti (EPIcenter, ostali mediji), motivacija, raznolika pomoč,… Pomemben element, ki smo ga zasledili v razgovorih je, da jim ljudje zaupajo in verjamejo. To je za to stopnjo izjemno pomemben element.

Pomanjkljivosti, ki smo jih zaznali so bile vezane predvsem na dejstvo, da se je tak program pojavil prvič. Vse pomanjkljivosti - kar smo jih zaznali - smo zapisali kot predloge znotraj enega od treh ukrepov.

Tudi SVLR se je – kot predstavnik države – uspešno vključila v Sočo 2006. Svojo vlogo (javni razpisi, izbori, financiranje, kontrola) je dobro opravila. Pomembnih pripomb nismo zasledili (vezanih eksplicitno na SVLR), so pa bile – vsaj za izvajalce – pomembne pripombe vezane na kratke roke, veliko (ne)potrebne administracije, plačila v zadnji četrtini leta. Priporočila smo zapisali predvsem v smer zmanjševanja omenjenih ovir in k spodbujanju vključevanja ostalih financerjev. Soča 2006 je dober primer, da se da z dobro koordinacijo doseči sinergijske učinke. Predlagali smo vključevanje ostalih ministrstev, predvsem pa vključevanje ostalih razpisov.

Koristniki (Občine, podjetja, posamezniki) so zelo podprli celotno idejo Programa spodbujanja razvoja Soča 2006. Podpora je razumljiva, saj jim je pomoč omogočila razvoj podjetništva, zaposlitev, ureditev infrastrukture ali pa pridobitev novih znanj. Pomembnih pripomb nismo zaznali. Smo pa zaznali pobude za oblikovanje razvojnih podjetniških projektov (kot je skupno upravljanje con), kar smatramo za spodbudno. Povezovanje (grozdenje, koalicije, partnerstvo) je imperativ današnjega dne.

Pomemben del uspešnosti vsake aktivnosti je vodenje. Akterji so program Soča 2006 relativno dobro vodili, vsak v okviru svojih pristojnosti in obveznosti. A znanj iz področja vodenja, moderiranja, motivacije, projektnega dela, predstavitev, določanje prioritet, izbor optimalnih indikatorjev, komuniciranje, priprava poročil, postavljanje ciljev, vizija in poslanstvo, sprotno spremljanje projekta, posredovanja informacij, svetovanja,… ni nikoli preveč. Zelo priporočamo da se v nadaljnje programe ta »mehka« znanja sistemsko vključi kot del nalog, ki jih lahko za podjetja pripravlja in izvaja PRC."

Datoteke:
Evalvacija Soce 2006.doc (4.26 MB)