Občina Tolmin spodbuja stanovanjske naložbe

11.8.2020

Občina Tolmin objavlja Javni razpis za dodelitev pomoči za spodbujanje stanovanjskih naložb v občini Tolmin v letu 2020

Predmet razpisa: dodeljevanje pomoči za naložbe v nakup, novogradnjo, rekonstrukcijo, spremembo namembnosti in/ali vzdrževanje stanovanj, katerih cilj je rešitev stanovanjskega vprašanja v občini Tolmin v letu 2020. Sredstva za dodeljevanje pomoči za stanovanjske naložbe, namenjene reševanju stanovanjskega vprašanja v občini Tolmin (v nadaljnjem besedilu: stanovanjska pomoč), se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.

Razpis je odprt od dneva objave na spletni strani Občine Tolmin, tj. od 11. avgusta 2020, do vključno petka, 30. oktobra 2020, do 11. ure, oziroma do porabe razpoložljivih sredstev proračuna Občine Tolmin.

Razpisna dokumentacija: od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka je dosegljiva na spletni strani Občine Tolmin (tukaj), vlagatelji pa jo lahko v tem roku v času uradnih ur v tajništvu Občine Tolmin (Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin) dvignejo tudi osebno.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 50.000 €

Roka za oddajo vlog sta (velja pravilo dospetja vloge):
- petek, 18. september 2020, do 11. ure,
- petek, 30. oktober 2020, do 11. ure.


Način oddaje vlog: priporočeno po pošti ali dostaviti osebno na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, in sicer v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako namena: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE STANOVANJSKIH NALOŽB 2020«.

Vlagatelj lahko predloži največ eno vlogo.

Dodatne informacije in pojasnila: ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8. do 11. ure  - Občina Tolmin (Janja Bičič, telefon: 05/38-19-530 ali e-naslov: #EM#6a606c69652b646e6b60694b78626262797f3c607d#EM# in Monika Klemenčič, telefon: 05/38-19-519 ali e-naslov: #EM#6d6e6c6a6f64286c646c676e626e676c50657d7f797c78396b70#EM#).