Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni

23.6.2017

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je danes, 23. junija 2017, na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 31/17 objavil:

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni.

Namen javnega razpisa je povečanje vključenosti v vseživljenjsko učenje  ter izboljšanje kompetenc, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom za naslednje zaključene izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji:
a. programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI),
b. programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI),
c. programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI),
d. programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI),
e. programi gimnazije in opravljanja splošne mature,
f. maturitetni tečaj,
g. poklicni tečaji (PT),
h. mojstrski izpiti,
i. delovodski in poslovodski izpiti.

Vloge bo sklad sprejemal od dneva objave javnega razpisa dalje do porabe sredstev oziroma do 7. septembra 2018. Odpiranje vlog se bo izvajalo po mesecih (vsak drugi torek v mesecu).

Več o javnem razpisu si lahko preberete tukaj.


SOČAsnik, l. XX, št. 4, 2019