Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih

15.3.2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:
• vzpostavitvijo nove poslovne enote,
• razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
• diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
• bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Namen javnega razpisa
je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju občin Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.

Upravičenci – Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS in 158/20 – ZlntPk-C) oziroma Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

Skupna višina sredstev
Okvirna višina, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa znaša:
• za leto 2021, 8.258.312,57 €.
• za leto 2022, 15.555.059,59 €.

Maksimalna višina sofinanciranja je:
• v občinah Vzhodne kohezijske regije
- 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
- 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
-  25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.
• v občinah Zahodne kohezijske regije
- 30 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
- 20 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
- 10 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja

Upravičeni stroški
Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:
• nakup strojev in opreme,
• nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
• gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
• nakup objektov in zemljišč.

Več informacij dobite tukaj.