LAS za razvoj pridobila sredstva za izvajanje pristopa LEADER


LAS za razvoj je uspešno kandidirala za pridobitev sredstev pristopa LEADER, sofinancirala pa bo šest projektov.

LAS za razvoj je aprila 2008 uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in z odločbo, izdano 31. 7. 2008, pridobila status delujoče LAS oz. status območja LEADER. S to odločbo je LAS za razvoj pridobila pravico do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), namenjenih za izvajanje pristopa LEADER v programskem obdobju 2007–2013 (sredstva 4. osi). Ta sredstva so namenjena podpori delovanja LAS in izvajanja projektov za uresničevanje lokalne razvojne strategije. Za leto 2008 je LAS za razvoj dodeljenih 55.982 EUR za aktivnosti vodenja, usposabljanja in animacije ter 175.807 EUR za izvajanje projektov.

2. 10. 2008 je direktor Posoškega razvojnega centra mag. Roman Medved v imenu LAS za razvoj z MKGP podpisal pogodbo za sofinanciranje delovanja LAS za razvoj in izvajanje lokalne razvojne strategije za obdobje 2007–2013, ki je ključni dokument za delovanje LAS in konkretno določa medsebojne pravice in obveznosti glede porabe dodeljenih nepovratnih sredstev po načelih pristopa LEADER iz Programa razvoja podeželja RS v obdobju 2007–2013.

LAS za razvoj bo sofinancirala šest projektov

Lokalna akcijska skupina LAS za razvoj je pred poletjem objavila Javni poziv za oddajo predlogov projektov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske. Na javni poziv je za projekte v letu 2008 prispelo 7 prijav. Programski odbor LAS je za sofinanciranje potrdil 6 projektov. Trije projekti podpirajo izboljšanje ponudbe, razvoj novih produktov in vzpostavljanje pogojev za trženje na podeželju, drugi pa krepitev znanja na podeželju, vzpostavitev mreže sorodnih tematskih poti na območju LAS ter osveščanje o odgovornem ravnanju z nevarnimi odpadki na podeželju. 

Odobreni projekti:

- Izboljšanje in večanje ponudbe podeželja (LAS za razvoj)
- Razvoj novih produktov na podeželju (LAS za razvoj)
- Vzpostavljanje pogojev za predstavitve produktov podeželja (LAS za razvoj) 
- Več znanja na podeželju (LAS za razvoj)
- Mreža tematskih poti na območju LAS za razvoj (LAS za razvoj)
- Ravnanje z nevarnimi odpadki na podeželju (PRC)


Skupna vrednost izbranih projektov je 378.447 EUR, s strani pristopa LEADER pa se pričakuje približno 192.000 EUR sofinanciranja. Da bi ta sredstva lahko tudi koristili, mora MKGP potrditi še letni izvedbeni načrt LAS, ki je v pripravi in bo oddan v potrditev v naslednjih dneh.