Novi javni razpisi

16.3.2020

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020


Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu:
A. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah
B. Obštudijske športne dejavnosti:
– Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti
– Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni
– Tekmovanja organizirana pod okriljem FISU
C. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine
D. Vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih
– Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc
– Sklad za vrhunske športnike
E. Šport invalidov:
– Državna prvenstva na področju športa invalidov
– Pilotski programi povezovanja športnih, invalidskih ter dobrodelnih organizacij
F. Športna rekreacija:
– Celoletni športno rekreacijski programi, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek
G. Šport starejših:
– Športno družabne medgeneracijske prireditve, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim
H. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom:
– Športni oddelki v srednjih šolah
– Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike
– Spremljanje pripravljenosti športnikov
– Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov
I. Delovanje športnih organizacij:
– Delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez
– Delovanje Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja
– Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti
– Delovanje zamejskih športnih zvez
J. Mednarodna dejavnost v športu
– Članarine evropskim in svetovnim športnim zvezam
K. Športne prireditve:
– Prireditev »Športnik leta v Republiki Sloveniji«
L. Javno obveščanje v športu:
– Javno obveščanje v športu o športni vzgoji otrok in mladine ter športni rekreaciji
M. Športno obnašanje:
– Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja
– Delovanje ambasadorja za šport, strpnost in »fairplay«
N. Preprečevanje dopinga v športu

Okvirna višina sredstev za leto 2020 je 11.691.076 evrov.

Rok za oddajo vloge: 27. marec 2020

Več informacij
najdete TUKAJ.3. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020


Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.000.000 evrov, od tega:
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, skupno 400.000 evrov;
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017, skupno 700.000 evrov;
– za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, skupno 700.000 evrov;
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 200.000 evrov.

Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge priporočeno po pošti poteka od 6. aprila 2020 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani Programa razvoja podeželja.

Več informacij najdete TUKAJ.Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike


Namen javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov), 55.201 (počitniški domovi in letovišča), 55.202 (turistične kmetije s sobami), 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom), 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča) ali 55.300 (dejavnost avtokampov, taborov), ter na področju gostinske ponudbe za dejavnosti 56.101 (restavracije in gostilne), 56.102 (okrepčevalnice in podobni obrati) in 56.105 (turistične kmetije brez sob), k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih in gostinskih obratih ter jih tako spodbuditi k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka.

Okvirna skupna višina sredstev: 105.000 evrov

Roka za oddajo vlog: 5. maj in 8. september 2020

Več informacij najdete TUKAJ.3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov


Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.091.904,15 evrov.

Vnos prijavnega obrazca in vložitev vloge na javni razpis: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. aprila do vključno 29. maja 2020, do 23:59.

Več informacij najdete TUKAJ.Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020


Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst gasilske opreme:
A. Oprema skupine A – izključno nova oprema:
– gasilska zaščitna obleka (GZO),
– kombinezon in dvodelna obleka za gašenje požarov v naravi – aramidna vlakna (KGP-A),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – impregniran bombaž (KGP-B),
– gasilska zaščitna čelada (GZČ),
– gasilski zaščitni škornji (GZŠ),
– gasilske zaščitne rokavice (GZR),
– izolirni dihalni aparat – komplet (IDA+TP),
– izolirni dihalni aparat – komplet brez tlačne posode (IDA),
– tlačna posoda (TP),
– gasilska delovna obleka – tip B (GDO-B),
– izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP),
– nahrbtna brenta (NB),
– gasilski pas (GP),
– termo kamera (TK).
B. Oprema skupine B (vozila, podvozja, nadgradnje in naprave):
– gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV):
– pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi rabljena podvozja starosti največ 5 let;
– pri nadgradnji starost podvozja ne sme presegati polovice življenjske dobe gasilskih vozil;
– prenosne motorne brizgalne (MB): PFPN 10-1000 in PFPN 10-750 oziroma MB 8/8 – nove;
– potopne črpalke (PČ). 230 V, izdelane v skladu z DIN 14425, moč črpanja: min. 700 l/min ali več pri 0 barih, z zaščitnim stikalom za zaščito porabnikov, z uporabo lastnega vira napetosti (agregatov) – PRCD-K – nove;
– agregati (A): izdelani po DIN 14685-1, moč agregata: najmanj 5 KVA električne moči – novi;
– zaščitna stikala (PRCD-K, PRCD-S) – nova;
– nadtlačni ventilatorji (NV) – novi.

Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa: 1.700.000 evrov

Rok za prijavo na razpis: 6. 5. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 19)


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letu 2021 (Paket 19). Sofinancirajo se nakupi raziskovalne opreme, katere informativna predračunska nabavna vrednost za enoto prijavljene raziskovalne opreme znaša najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, najmanj 20.000 EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: 8.000.000 evrov

Rok za oddajo vlog: 30. 4. 2020, do 14. ure

Več informacij najdete TUKAJ.Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2020 (JR SPK 2020)


Namen javnega razpisa
je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Okvirna višina sredstev: 450.000 evrov

Rok za oddajo vlog: 17. 4. 2020, do 13. ure

Več informacij najdete TUKAJ.Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih filmskih projektov – 2020


Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih filmskih projektov.
Namen sofinanciranja realizacije kratkometražnih filmskih projektov je omogočanje filmske ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcije igranih, dokumentarnih in animiranih kratkometražnih filmov.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev: 250.000 evrov

Rok za oddajo vlog: 14. april 2020

Več informacij najdete TUKAJ.