Novi javni razpisi

20.7.2020

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2020


Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Več informacij najdete TUKAJ.


---------------------------------------------------------------------------

Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti.


Roki za predložitev vlog: 2. 9. 2020, 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021

Več informacij najdete TUKAJ.


---------------------------------------------------------------------------

14. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali


Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47) iz 5. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe za naložbe v ureditev hlevov in nakup pripadajoče notranje opreme ter dvoriščne mehanizacije in strojne opreme za namen hlevske reje, to je prekladanje živinskih gnojil in krme, pripravo in odvzem krme ter razvoz gnojevke. Naložba v ureditev hlevov mora izpolnjevati zahteve iz prvega odstavka 12. člena Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019 (Uradni list RS, št. 81/18 in 73/19).

Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev: 30. junij 2023

Več informacij najdete TUKAJ.


---------------------------------------------------------------------------