Novi javni razpisi

23.9.2020


Predmet javnega razpisa: dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj – ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu: – Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja

Okvirna višina razpisanih sredstev: 6.656.000 € (najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000 €, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 50.000 €).

Rok za oddajo vlog: 1. rok do 25. 9. 2020, 2. rok do 12. 10. 2020


-----------------------------------------------------


2. Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa »Učim se biti učitelj«


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev skladno s specifičnim ciljem 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. Spodbuja se zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja in usposabljanje strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki ob podpori tima za uvajanje prek zaposlitve z načrtovanim, organiziranim in strokovno vodenim praktičnim usposabljanjem uvajali v samostojno vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 303.600 € (za zahodno kohezijsko regijo)

Rok za oddajo vlog: 19. 10. 2020, do 12. ure


-------------------------------------------------------------

3. Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih (izhajajo najmanj enkrat letno) znanstvenih publikacij z znanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 2.500.000,00 (v obdobju 2021–2022)

Rok za oddajo vlog: 27. 10. 2020 do 14. ure


-----------------------------------------------------

4. Javni razpis za izvajanje projekta »Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito«, št. 430-49/2020


Predmet javnega razpisa: izvedba projekta, ki je namenjen prosilcem za mednarodno zaščito in obsega: – opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo pismene ali nepismene v latinici,
– osnovno konverzacijo z namenom doseganja funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika,
– nudenje učne pomoči otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v izobraževalni program.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 70.000,00 €

Rok za oddajo vlog: 12. 10. 2020, najkasneje do 12. ure


-------------------------------------------------------------


5. Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov, ki so v postopku mednarodne evalvacije dosegli uspešnost, kot je opredeljena v 6. točki predmetnega javnega razpisa, in sicer z namenom, da se prijaviteljem zagotovi pogoje, da izpopolnijo lastno znanstveno odličnost in prvotno idejo raziskovalnega projekta. Obenem je cilj javnega razpisa, da vodja prilagojenega raziskovalnega projekta ponovno odda prijavo na mednarodni razpis ERC.

Rok za oddajo vlog: najkasneje v treh mesecih od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. Če datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji.


-------------------------------------------------------------


6. Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta v okviru Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS), ki je bil na javnem razpisu Narodowe Centrum Nauki kot skupni raziskovalni projekt pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu sodelujeta poljski in slovenski vodja projekta, v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu poleg njiju sodeluje tudi češki ali avstrijski vodja projekta.