Novi javni razpisi in pobude

4.1.2022

Več informacij o posameznem javnem razpisu dobite s klikom na naslov oziroma označeno povezavo.

1. GOSPODARSTVO


1.1 Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje dveh sklopov investicij:
• Sklop A: nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono, z namenom dviga dodane vrednosti in vplivom na povečanje prihodkov turističnih destinacij in podjetij.
• Sklop B: izgradnja in/ali obnova nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer:
• hotelov, motelov, penzionov in gostišč, ki bodo po zaključeni operaciji imeli vsaj 15 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*,
• kampov in glampingov kategorije vsaj 4*.
Na Sklop A se lahko prijavijo tudi lokalne skupnosti ali drugi javni subjekti (npr.: javni zavodi …), ki so upravljavci večjih slovenskih smučišč, kot izhaja iz evidence Ministrstva za infrastrukturo
Okvirna višina razpisanih sredstev: 48.823.529 € (od tega za sklop A: 30.000.000 €, za sklop B: 18.823.529 €).
Rok za oddajo vlog: 10. 2. 2022.


1.2 Javni poziv Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe (91FS-sNESPO21)

Predmet poziva: finančne spodbude gospodarstvu v obliki nepovratnih sredstev in kredita, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb na območju Republike Slovenije.
Višina nepovratnih sredstev: 2.720.000 €
Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predmet javnega poziva: nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za izvajanje javnega mestnega in medkrajevnega potniškega prometa, za prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz šolarjev.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev: 7.000.000 €
Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije


1.4 Javni poziv 94SUB-PN21 za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih

Predmet javnega poziva: nepovratna sredstva upravičenim osebam za nakup in montažo pnevmatik višjega energijskega razreda. Spodbuda bo znašala 100 € na pnevmatiko, predmet spodbude pa bodo lahko pnevmatike, kupljene od 1. 6. 2021 dalje, če bo njihova montaža izvedena po zaključku javnega poziva 83SUB-PN20, in sicer od 1. 10. 2021 dalje.
Namen javnega poziva: povečanje varnost ter gospodarnost in okoljsko učinkovitost cestnega prometa tovornih vozil s spodbujanjem nakupa trajnejših in varnejših pnevmatik z velikim izkoristkom goriva ter zmanjšanjem emisij CO2 v cestnem prometu.
Višina razpoložljivih sredstev: 4.000.000 €
Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev in objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije


1.5 Javni razpis - Mikrokrediti (P7 2021)

Predmet javnega razpisa: mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja
Okvirna višina razpisanih sredstev: 15.000.000 € (od tega 8.625.000 € za programsko območje Kohezijske regije Zahodne Slovenije)
Rok za oddajo vlog: 20. 1., 10. 2., 1. 3. 2022 na ePortal Sklada, in sicer do 14. ure


1.6 Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo (P7C-2 2021 COVID)

Predmet javnega razpisa: neposredni brezobrestni kredit Sklada, s katerim se zagotavlja hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 na gospodarstvo.
Vrednost javnega razpisa: 10.800.000 €
Rok za oddajo vlog: 25. 1., 25. 2., 25. 3. 2022 na ePortal Sklada, in sicer do 14. ure


1.7 Drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1

Namen razpisa: dodeljevanje posojil v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj – spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
• Pozitivni učinek na konkurenčnost,
• Spodbujanje zaposlitvenih možnosti,
• Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
• Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.
Vrednost javnega razpisa: 6.727.985 €
Rok za oddajo vlog: 28. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev


----------------------------


2. KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO


2.1 Dvaindvajseti javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

Predmet javnega razpisa: naložbe kmetijskih gospodarstev iz 8. točke prvega odstavka 5. člena v razpisu omenjene uredbe.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev: 1.000.000 €
• SKLOP A - naložbe nosilcev majhnih kmetij: 250.000 €
• SKLOP B - naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov: 500.000 €
• SKLOP C - naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb: 250.000 €
Rok za oddajo vlog: od 10. januarja 2022 do vključno 13. aprila 2022, do 14. ure


2.2 Javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021–A1

Predmet javnega razpisa: dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka.
Rok za oddajo: od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev


2.3 Sedmi javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

Predmet javnega razpisa: podpora za naložbe v predelavo in trženje v razpisu določenih kmetijskih proizvodov.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev: 21.200.000 €
• SKLOP A - naložbe nosilcev majhnih kmetij: 1.000.000 €
• SKLOP B - naložbe nosilcev kmetij in nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije: 6.000.000€
• SKLOP C - naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb: 14.200.000 €
Rok za oddajo vlog: od 17. januarja 2022 do vključno 1. junija 2022, do 14. ure.


----------------------------


3. OKOLJE IN PROSTOR


3.1 Javni poziv Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe (89SUB-sNESOB21)

Predmet in namen javnega poziva: nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v gradnjo ali nakup skoraj ničenergijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stavb, za celovito skoraj ničenergijsko prenovo starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb in za nakup stanovanj v novih ali prenovljenih skoraj ničenergijskih tri- in večstanovanjskih stavbah na območju Republike Slovenije.
Vrednost javnega razpisa: 6.000.000 €
Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.


3.2 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (67OB22)

Predmet javnega poziva: ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov:
• A – vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode,
• B – vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode,
• C – vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije,
• D – zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb,
• E – gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb,
• F – nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,
• G – nakup okolju prijaznih vozil,
• H – odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
• I – nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,
• J – učinkovita raba vodnih virov,
• K – oskrba s pitno vodo.
Rok in način prijave: poziv velja do objave njegovega zaključka v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do razdelitve razpisanih sredstev.


3.3 Javni poziv Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo (93SUB-SO21)

Predmet javnega poziva: nepovratne finančne spodbude/pomoči za nove naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije.
Vrednost javnega poziva: 3.000.000 €
Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.


----------------------------


4. LOKALNE SKUPNOSTI


4.1 Javni poziv Nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za skoraj ničenergijske stavbe (90SUB-sNESLS21)

Predmet javnega poziva: nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (v nadaljnjem besedilu: občinam) za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb v lasti občin na območju Republike Slovenije.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev: 14.000.000 €
Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

4.2 Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1

Namen javnega razpisa: izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
• Izboljšanje cestne infrastrukture,
• Izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,
• Izboljšanje socialne in športno turistične infrastrukture,
• Obnova socialne in športno turistične infrastrukture,
• Izgradnja socialne in športno turistične infrastrukture,
• Izboljšanje gospodarskega razvoja,
• Izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije.
Vrednost javnega razpisa: 6.274.418 €
Skupna doba vračanja posojila je do 240 mesecev. Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 40.000 €, najvišja pa 4.000.000 €. Minimalna vrednost upravičenih stroškov posameznega projekta je 40.000 €, celotni stroški posameznega projekta pa ne smejo presegati 25 mio €.
Rok za oddajo vlog: 17. 1. do 28. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev


----------------------------


5. KULTURA


5.1 Javni razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje 2021

Rok za oddajo vloge: 4. 3. 2022

5.2 Javni anonimni natečaj za izvirno tv-serijo

Predmet javnega natečaja: razvoj avtorsko svežih scenarijev za dramske nadaljevanke/nanizanke v treh do osmih epizodah, dolgih 50 minut. Piscev se ne omejuje z žanrom, poudarek pa je na družbeno pomembnih temah, na raznovrstnih, večplastnih likih in dramaturško dosledni ter prepričljivi zgodbi.
Rok za prijavo: 7. 3. 2022


5.3 Javni razpisi za odkup avdiovizualnih del

• Javni razpis za odkup dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2021-1
• Javni razpis za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2021-2 (televizijska nanizanka/nadaljevanka – 8 x 50 minut)
• Javni razpis za odkup izobraževalno-dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2021-3


----------------------------


6. POBUDE


6.1 Nagrada »GI goes business« za poslovne ideje povezane z zeleno infrastrukturo

Predmet poziva: pobuda v okviru alpske makroregije, ki išče inovativne in trajnostne ideje, izdelke, storitve, poslovne modele ...), ki pozitivno vplivajo na zeleno infrastrukturo v alpskem prostoru.
Namen: • spodbujanje prebivalcev alpske makroregije, da ustanovijo in vodijo okolju prijazna podjetja, • spodbujanje potrošnikov k nakupu trajnostnih izdelkov, • podpora preoblikovanju v zeleno gospodarstvo v alpskem prostoru. Poenostavljeno je zelena infrastruktura del narave, ki pa omogoča dobro ekološko povezljivost, ne ustvarja meja za živa bitja in njihove življenjske prostore ter omogoča boljšo kakovost bivanja za ljudi. V praksi so to večinoma vodne in zelene površine v urbanem okolju.
Rok za oddajo vlog: 15. 1. 2022