Novi javni razpisi

29.10.2018

1) Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018


Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Okvirna skupna vrednost: do vključno 15.000.000 €.

Rok za oddajo vlog: 15. 1. 2019 do 24. ure

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

2) Javni razpis za javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah Evropskega raziskovalnega sveta (European Research Council; v nadaljevanju ERC) projektov v letu 2019


Predmet javnega razpisa je (so)financiranje gostovanj pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC projektov zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno izvajajo znanstvenoraziskovalne projekte ERC (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) na področju katerekoli znanstvene vede. Gostovanja raziskovalcev iz Slovenije trajajo najmanj tri in največ šest mesecev ter se začnejo v letu 2019.

Okvirna višina sredstev: 240.000 €

Rok za oddajo vlog: 10. 1. 2019 do 14. ure

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


3) Javni razpis za javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2019–2021


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dvoletnih bilateralnih raziskovalnih projektov predvidoma v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021 na skupno dogovorjenih raziskovalnih področjih, ki so:
• Nove tehnologije za energijo – materiali, – napredni katalizatorji za polimerne elektrolitske membrane (PEM), gorivne celice, – produkcija, shranjevanje in distribucija vodika, – sončna energija, – biomasa, – nanotehnologije.
• Jedrska energija – jedrska varnost (staranje materialov, podaljšanje življenjske dobe, digitalni I&C, človeški faktor, reaktorska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, strukturna mehanika, probabilistične in deterministične varnostne analize, hude nesreče), – shranjevanje radioaktivnih odpadkov, – nove reaktorske tehnologije, – jedrski podatki, – instrumentacija in dozimetrija v raziskovalnih reaktorjih.
• Potresna varnost – odpornost materialov in zgradb na potrese.
• Prilagajanje klimatskim spremembam Temeljne raziskave v fiziki – optika in laserji.
• Znanosti o življenju – novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karcinogenezo, apoptozo, celični stres, regeneracijo tkiv ter staranje, – možganski tumorji: imaging in nove terapije.
• Raziskave globalne varnosti – monitoring radioaktivnosti (meritve kontaminacij, strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem), – detekcija skritih objektov in eksplozivov.

Okvirna višina sredstev: 500.000 €

Rok za oddajo vlog: 17. 12. 2018, do 14. ure

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

4) Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2019–2022


Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2019–2022 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo tri leta.

Okvirna višina sredstev: 48.000 € (za leti 2019–2022), največ do 12.000 € za sprejeti bilateralni projekt za celotno obdobje sofinanciranja treh let.

Rok za oddajo vlog: 19. 9. 2018 do 14. ure

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


5) Javni razpis za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO) v letu 2019

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje: – izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov, – delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij, – naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje. FIHO ne bo so/financirala tistih storitev, ki spadajo v mrežo javne službe oziroma je njihovo so/financiranje urejeno na drug način oziroma z drugo zakonodajo.

Okvirna višina sredstev: 16.941.050 €

Rok za oddajo vlog:
20. 11. 2018

Več informacij najdete tukaj.

SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019