Novi javni razpisi

17.12.2018

1) Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.

Okvirna višina razpisanih sredstev:
5.554.701 €

Rok za oddajo vlog: 20. februar 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

2) Javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa – B2 2018


Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, s ciljem spodbujanja razvoja slovenske lesno predelovalne industrije (podprogram B2) s sofinanciranjem nakupa hlodovine vseh vrst in kakovosti, ki je nastala kot posledica številnih ujm in neurij na območju Republike Slovenije, stroškov dela in nakupa opreme ali delovnih strojev.

Okvirna višina posojila: 3.800.000 €

Rok za oddajo vlog:
razpisni rok je odprt od ponedeljka, 14. januarja 2019 do petka, 31. maja 2019 oziroma do porabe sredstev.

Več informacij:
Slovenski regionalno razvojni sklad


-------------------------------------------


3) Javni razpis za sofinanciranje programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2019 in v letu 2020


Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje programov nevladnih organizacij za posebno varstvo vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, z namenom in ciljem dopolnitve organizirane skrbi za vojne invalide in žrtve vojnega nasilja, osveščanja in kontinuitete delovanja nevladnih organizacij na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 250.000 €

Rok za oddajo vlog:
15. januar 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

4) Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2019


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2019, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 3.000.000 €

Rok za oddajo vlog: 4. januar 2019 (za javne socialnovarstvene programe), 14. januar 2019 (za razvojne socialnovarstvene programe)

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

5) Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2019 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo


Predmet javnega razpisa je financiranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.

Razpisana višina sredstev: 172.643 €

Rok za oddajo vlog: 14. januar 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

6) Javni razpis za sofinanciranje nakupov gasilskih vozil s sredstvi požarnega sklada


Predmet razpisa je nakup le novih gasilskih vozil primernih za gašenje požarov in reševanje z višin. Gasilska vozila, ki so predmet tega sofinanciranja, so: – ALK (avto lestev s košaro), 1+1 ali 1+2; višina/previs 23/12, pregibna roka, SIST EN 14043 in – TD (gasilsko teleskopsko dvigalo), 1+1 ali 1+2, delovna višina 32 m, pregibna roka, SIST EN 1777.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev: 500.000 €

Rok za oddajo vlog: 11. februar 2019

Več informacij: URSZR (Ana Stropnik), telefon: 01/471-22-85, e-pošta: #EM#616f632d77717468786763604c787c7c6a633c607d#EM#


-------------------------------------------

7) Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2018


Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz naslednjih instrumentov Unije: – Evropski razvojni sklad (EDF), – Instrument za razvojno sodelovanje (DCI), – Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI), – Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR), – Instrument za predpristopno pomoč (IPA II), – Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP), – programi Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO).

Okvirna višina razpisanih sredstev: 80.000 €

Rok za oddajo vlog: 8. januar 2019

Več informacij najdete tukaj.

SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019