Novi javni razpisi

10.2.2020

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2020


Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti žensk in moških na dveh področjih:
a) Spolno nadlegovanje
b) Preseganje spolnih stereotipov

Okvirna višina sredstev razpisa je 50.000 evrov.

Rok za oddajo prijav: 28. 2. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.

-----------------------------------------------------------------


Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v letu 2020


Predmet razpisa je sofinanciranje novogradnje javnih športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije javnih športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike z namenom doseči boljšo in učinkovitejšo rabo športnih površin ter športno tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih objektov skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014–2023.

Okvirna višina sredstev razpisa je 3.278.000 evrov.

Rok za oddajo prijav: 27. 3. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.

-----------------------------------------------------------------


Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na območju Republike Slovenije, ki se financira iz proračunskih sredstev


Predmet razpisa je dodelitev koncesije veterinarskim organizacijam, za območja posameznih
občin, za izvajanje:
– dejavnosti javne veterinarske službe za izvajanje predpisanega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali na območju RS v tekočem letu (letna odredba), ki se opravlja v okviru mreže javne veterinarske službe in se financira iz proračuna UVHVVR, razen za izvajanje posebnih koncesij;
– ukrepov, ki jih odredi uradni veterinar veterinarski organizaciji ob zagotavljanju najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali;
– nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina.

Rok za oddajo prijav: 2. 3. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.

-----------------------------------------------------------------


Javni razpis P7 2020 – Mikrokrediti


Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Skupni razpoložljivi znesek je v višini najmanj 10.000.000 evrov.

Rok za oddajo vlog: 27. 2. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.

-----------------------------------------------------------------


Javni razpis Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2020)


Predmet produkta je semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila za inovativna podjetja.
Namen produkta je zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja. Sklad tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).

Višina razpoložljivih sredstev znaša najmanj 1.125.000 evrov.

Rok za predložitev vlog: 27. 3. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.

-----------------------------------------------------------------


Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020


Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih. Sredstva financiranja morajo biti namensko porabljena zgolj z namenom aktivnosti promocije na tujih trgih v letu 2020.

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.200.000 evrov.

Roka za oddajo vlog: 5. 3. 2020, do 24:00 in 8. 5. 2020, do 24:00. V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo STO nemudoma objavil javno informacijo in drugi rok oddaje vlog ukinil.

Več informacij najdete TUKAJ.

-----------------------------------------------------------------


Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2020


Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.

Višina sredstev, ki je na voljo za sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev znaša 1.846.149,60 evrov.

Rok za predložitev vlog: 21. 2. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.

-----------------------------------------------------------------


Javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2020


Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije:
– za zavarovane osebe s paraplegijo;
– za zavarovane osebe s paralizo;
– za zavarovane osebe z multiplo sklerozo;
– za zavarovane osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi;
– za zavarovane osebe in otroke s cerebralno paralizo;
– za zavarovane osebe z najtežjo obliko generalizirane psoriaze;
– za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom, sladkorno boleznijo in fenilketonurijo;
– za otroke s celiakijo.

Višina sredstev za sofinanciranje programa skupinske obnovitvene rehabilitacije: 3.640.499,30 evrov

Rok za predložitev vlog: 21. 2. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.

-----------------------------------------------------------------


Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« v okviru programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti programa SIO-2020, katere izvedba je predvidena v letu 2020, in sicer dejavnost »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«.
Namen javnega razpisa je zagotavljanje sodobnega učnega okolja z dobro internetno pokritostjo s pomočjo sodobne in zmogljive aktivne omrežne opreme, kar bo prispevalo k kvalitetnejšemu in izboljšanemu vzgojno-izobraževalnemu procesu.

Skupna višina sredstev javnega razpisa: 341.213,03 evrov sredstev kohezijske politike (62,5 odstotkov), 204.727,82 evrov lastna sredstva (37,5 odstotkov)

Rok za prejem vlog: 13. 3. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.