Novi javni razpisi

18.2.2019

1) Peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«


Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 3.928.770 €

Rok za oddajo vlog: vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP.

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


2) Peti javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«


Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev: 2.781.855 €

Rok za oddajo vlog: vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP.

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

3) Peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«


Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 2.122.142 €

Rok za oddajo vlog: vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP.

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

4) Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2019/2020


Predmet javnega razpisa je izbira zasebnih zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov, ki sprejemajo študente v skladu z določili pravilnika in ki jim bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dodeljevalo subvencije za bivanje študentov. Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente.

Okvirna višina razpisanih sredstev: do 134.400 € (za cca 350 ležišč)

Rok za oddajo vlog: 1. 3. 2019, do 12. ure

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

5) Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019«


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Okvirna višina razpisanih sredstev:

– za sklop 1: za mesečni strošek zaposlitve ene osebe: 1.000 €
– za sklop 2: za izvedeno najmanj 174-urno usposabljanje ene osebe: 2.270 €

Rok za oddajo vlog: 15. 3. 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

6) Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2019«


Predmet javnega razpisa je izbor in financiranje kvalitetnih izvirnih slovenskih leposlovnih knjižnih del ter humanističnih in poljudnoznanstvenih knjig za mladino, razvoj bralne kulture med mladimi in podpora slovenskim avtorjem s področja leposlovja, izvirnih avtorskih izborov ter humanistike in poljudnoznanstvenih del za mladino. Izključena je prijava učnih in izobraževalnih gradiv, znanstvenih študij in monografij, priročnikov, zbornikov, katalogov, razstav ipd.

Rok za oddajo vlog: 15. 3. 2019.

Več informacij najdete tukaj.


SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019