Novi javni razpisi

18.3.2019

1) Javni razpis P1 plus 2019 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere


Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami, navedenimi v razpisu.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 72.000.000 €

Rok za oddajo vlog: 5. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2019.

Več informacij najdete tukaj.

-------------------------------------------


2) Javni razpis za 2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 20142020


Predmet javnega razpisa: je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.

Okvirna višina razpisanih sredstev: do 2.000.000 €, od tega:
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma (sklop A) skupno 550.000 €;
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma (sklop B) skupno 500.000 €;
– za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma (sklop C) skupno 950.000 EUR.

Rok za oddajo vlog: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 8. aprila 2019 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKPG in na spletni strani Programa razvoja podeželja.

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

3) 2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014–2020


Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.

Okvirna višina razpisanih sredstev: do 1.410.000 €, od tega:
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma (sklop A) skupno 610.000 €;
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma (sklop B) skupno 800.000 €.

Rok za oddajo vlog: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 8. aprila 2019 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni strani Programa razvoja podeželja.

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


4) Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2019


Predmet javnega razpisa je predmet javnega razpisa je spodbujanje inovacij v akvakulturi.

Vrsta nagrad in priznanj, ki se lahko podeli:
– nagrada za življenjsko delo,
– nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih,
– priznanje za dosežke na posameznih področjih dela,
– skupinska nagrada za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju.

Rok za prejem ponudb: 30. 4. 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


5) Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2019


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega švicarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu SNSF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.

Okvirna višina sredstev: 10.841.187 €

Rok za oddajo vlog: 29. marec 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


6) Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2019/2020


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom sofinanciranja v časovnem obdobju med 1. 6. 2018 in 30. 6. 2020.

Okvirna višina sredstev: 87.850 €

Rok za oddajo vlog: 15. 4. 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


7) Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje občinskih investicijskih projektov, namenjenih za področje primarne zdravstvene dejavnosti, katerih predmet je nakup nujnega reševalnega vozila tipa B, v letu 2019, pri čemer morajo biti dodeljena sredstva porabljena v letu 2019.

Okvirna višina razpisanih sredstev: do 1.950.000 €

Rok za oddajo vlog: 3. 4. 2019

Več informacij najdete tukaj.


SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019