Novi javni razpisi

13.5.2019

1) Javni razpis za financiranje podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019 


Predmet javnega razpisa: financiranje usposabljanja organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev pri izvajalcih izobraževalnih programov, ki so vpisani v Register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov APZ pri Zavodu RS za zaposlovanje in promocijskih aktivnosti za vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje s poudarkom na starejših odraslih.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 243.000 €

Rok za oddajo vlog: 24. 5. 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


2) Javni razpis za sofinanciranje projekta komunikacijske kampanje za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje enega projekta, v okviru katerega bo na področju medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in sobivanja generacij, oblikovana in izvedena obširna komunikacijska kampanja, z namenom zmanjševanja/odpravljanja medgeneracijskih stereotipov.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 1.180.000 € (od 2019 do 2022)

Rok za oddajo vlog: 14. 6. 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


3) Javni razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji. Kot mednarodna dejavnost v tem razpisu štejejo zlasti:
– povezovanje organizacij na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji in v tujini v mreže z namenom spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti ter novih pristopov k uresničevanju ciljev kurikula;
– mednarodna srečanja, festivali in seminarji, ki jih vzgojno-izobraževalne organizacije v Sloveniji organizirajo v sodelovanju s tujimi partnerji ali z mednarodno udeležbo in potekajo bodisi v Sloveniji bodisi v drugi državi;
– projekti izmenjav in partnerstev, za katere financiranje ali sofinanciranje ni predvideno s programom Erasmus+.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 15.000 €

Rok za prejem ponudb: 24. 5. 2019 do 12. ure

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


4) Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev v letu 2019


Predmet javnega razpisa: dodelitev sredstev za turistične prireditve turističnih društev v letu 2019.

Okvirna višina sredstev: 140.000 €

Rok za oddajo vlog: 27. 5. 2019, najkasneje do 11. ure

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------
SOČAsnik, l. XX, št. 1, 2019