Novi javni razpisi

3.6.2019

1) Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2019 


Predmet javnega razpisa: so sredstva Abanke d.d., Nove kreditne banke Maribor d.d. in Delavske hranilnice d.d. (v nadaljnjem besedilu: banka) in proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v letu 2019 subvencionirala obrestno mero (v nadaljevanju: krediti, kreditna sredstva).

Okvirna višina razpisanih sredstev: 60.000 €

Rok za oddajo vlog: v razpisnem roku, ki začne teči z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, in je odprt do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih subvenciji obrestne mere v letu 2019, oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge, tj. do vključno petka, 22. novembra 2019, do 11. ure.

Več informacij najdete tukaj.-------------------------------------------


2) Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2019


Predmet javnega razpisa: podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 2.500.000 €

Rok za oddajo vlog: vnos vloge v elektronski sistem poteka od 24. junija 2019 do vključno 24. septembra 2019 do 24. ure.

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


3) Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019


Predmet javnega razpisa: finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 15.000 €

Rok za oddajo vlog: začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Več informacij
najdete tukaj.


-------------------------------------------


4) Javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019


Predmet javnega razpisa:
finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 100.000 €

Rok za oddajo vlog: začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


5) Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2019


Predmed razpisa: Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije. 

A) Bloudkove nagrade se podeljujejo za: – izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa, – vrhunski mednarodni dosežek, – življenjsko delo v športu.
B) Bloudkove plakete se podeljujejo za: – pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa, – pomemben tekmovalni dosežek, – življenjsko delo v športu, – pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji.

Rok za oddajo vlog: Pisni predlogi za priznanje morajo biti poslani najkasneje do petka, 13. decembra 2019.


-------------------------------------------


6) Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019


Predmet javnega razpisa:
izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 3.625.000 €

Rok za oddajo vlog: 2. 7. 2019 do 14. ure

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


7) Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek "showroomov" v tujini


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. Z izrazom showroom označujemo razstavno-promocijski prostor, lociran zunaj meja RS, namenjen predstavitvi izdelkov ali storitev, zaščitenih z registrirano blagovno znamko, ki služi tudi kot mesto povezovanja s tujimi podjetji. Z javnim razpisom se bodo lahko sofinancirale operacije v dveh sklopih: a) Sklop 1: Predstavitev blagovnih znamk na showroomu v tujini1 1 Razstavno-promocijski prostor (showroom) je namenjen krepitvi prepoznavnosti blagovnih znamk slovenskih podjetij v tujini, hkrati pa jim odpira vrata za nove posle in omogoča doseganje višje prodajne cene. b) Sklop 2: Sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trgu

Okvirna višina razpisanih sredstev: 4.700.000 € (2020-2023)

Roki za oddajo vlog:
1. rok: 30. 9. 2019
2. rok: 30. 9. 2020
3. rok: 30. 9. 2021
4. rok: 30. 9. 2022


Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------

8) Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019


Predmet javnega razpisa: dodeljevanje ugodnih posojil občinam na območju Republike Slovenije. Cilj je izboljšanje lokalne in regionalne infrastrukture. Cilj dosežemo z naslednjimi ukrepi: – izboljšanje cestne infrastrukture, – izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture, – izboljšanje socialne in športno turistične infrastrukture, – izboljšanje gospodarskega razvoja in – izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 6.000.000 €

Rok za oddajo vlog: 1. 7. do 30. 9. 2019

Več informacij najdete tukaj.


-------------------------------------------


9) Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019


Namen javnega razpisa: omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 7.000.000 €

Rok za oddajo vlog:

1. rok do 15. 7. 2019,
2. rok do 26. 8. 2019,
3. rok do 21. 10. 2019,
4. rok do 25. 11. 2019.

Več informacij najdete tukaj.


SOČAsnik, l. XXI, št. 1, 2020