Novi javni razpisi

14.2.2020

Javni razpis za izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«, št. 430-1/2020


Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«, in sicer v vseh treh fazah postopka, v fazi priprave, fazi vračanja in pri predaji tujcev v državi destinacije, za obdobje od obojestranskega podpisa pogodbe do 31. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.

Okvirna višina sredstev znaša 30.000 evrov.

Rok za oddajo vlog: 19. 3. 2020, najkasneje do 10. ure.

Več informacij najdete TUKAJ.


---------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2020


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2020.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 790.638,20 evrov.

Rok za oddajo vlog: 28. 2. 2020

Več informacij najdete TUKAJ


---------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2020


Predmet sofinanciranja so projekti promocije in ozaveščanja na področju trajnostnega prostorskega razvoja, racionalne rabe prostora, ohranjanja in krepitve identitete prostora Slovenije (arhitekturna in krajinska prepoznavnost), trajnostnega razvoja mest, naselij in širših mestnih območij ter krepitve zavedanja o pomenu in vlogi trajnostnega prostorskega razvoja za kakovostne življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje

Predvidena sredstva za razpisane vsebine
so 80.000 evrov.

Rok za oddajo vlog: 6. 3. 2020 do 12. ure

Več informacij najdete TUKAJ


---------------------------------------------------------

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020–2021« (JR CzK 2020–2021)


Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kreativnega kulturnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

Predvidena višina sredstev za leti 2020 in 2021 je 2.210.000 evrov.

Rok za oddajo vlog: 6. 4. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.


---------------------------------------------------------

Javni razpis Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020–2021 (P2R)


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zagona podjetij, priprave in lansiranja tržnih produktov na trg novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih področjih. Podpirajo se zagon podjetja, izvedba vlaganj in zaposlitev, vpeljava (razvoj) storitve oziroma produkta, komercializacija končnega produkta ter začetek rednega poslovanja z ustvarjanjem prihodkov na opredeljenih trgih.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 2.909.900,59 evrov, pri čemer je največ do 872.970,18 evrov za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Rok za oddajo vlog: 16. 3. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.


---------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2020


Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, »Hura, prosti čas« v letu 2020, ki bodo potekali naslednjih razpisanih obdobjih:
– prvomajske počitnice (od 25. 4. do 2. 5. 2020),
– poletne počitnice I (od 26. 6. do 5. 7. 2020),
– poletne počitnice II (od 24. 8. do 28. 8. 2020),
– jesenske počitnice (26. 10. in 30. 10. 2020).
Programi prostočasne športne vzgoje ne smejo biti del rednega programa šole.

Okvirna višina razpisanih sredstev je 39.900 evrov.

Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 3. 3. 2020

Več informacij najdete TUKAJ


---------------------------------------------------------

Najava javnega razpisa za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador znanosti Republike v letu 2020


Predmet javnega razpisa je zbiranje vlog za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije.

Rok za oddajo vlog: 5. 5. 2020

Več informacij najdete TUKAJ