Novi javni razpisi

2.8.2019

1.) Spremembo javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«


Spremembo javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«, objavljenega dne 30. 6. 2017 v Uradnem listu RS, št. 32/17, št. objave Ob-2610/17, ter spremenjenega dne 16. 3. 2018 v Uradnem listu RS, št. 17/18, št. objave Ob-1718/18, za katero je bila izdana s strani Organa upravljanja Spremenjena odločitev o podpori št. 1-2/1/MGRT/2 z dne 1. 8. 2019.

Rok za oddajo vlog: oddaja vlog za 3. odpiranje: 18. 11. 2019.

Več informacij najdete tukaj.

2.) Spremembo javnega razpisa: »DEMO PILOTI II 2018«


Spremembo javnega razpisa: »DEMO PILOTI II 2018«, objavljenega dne 13. 8. 2018 v Uradnem listu RS, št. 55/18 ter spremenjenega dne 14. 9. 2018 (Uradni list RS, št. 61/18) in dne 16. 11. 2018 (Uradni list RS, št. 72/18):

Več informacij najdete tukaj.

3.) Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2019/2020


Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2019-USP2) s pričetkom financiranja v časovnem obdobju med 1. 10. 2018 in 31. 10. 2020. Sredstva bodo namenjena za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 10. 2018 in 31. 10. 2020, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu in se do dne oddaje vloge za razpis še ni zaključilo.

Okvirna višina sredstev: 87.850,00 EUR.

Rok za prejem vlog: 2. 9. 2019.

Več informacij najdete tukaj.

4.) Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023


Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov/projektov podpornega okolja za razvoj nevladnih organizacij, skladno z osmo in deveto alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18). Javni razpis je razdeljen na tri ločene sklope: sklop A: horizontalna mreža, sklop B: regionalna stičišča in sklop C: mreža za prostovoljstvo. Specifike vsakega posameznega sklopa so določene v besedilu javnega razpisa, v kolikor teh specifik ni, veljajo določbe javnega razpisa za vse tri sklope enako.

Okvirna višina sredstev: 
Predvidena razporeditev sredstev (v EUR) po sklopih in letih je sledeča:


20192020202120222023SKUPAJ
  545.000,00 1.515.000,00 1.210.000,00 1.466.000,00 990.000,00 5.726.000,00
 A – horizontalna mreža 100.000,00 250.000,00 210.000,00 240.000,00 160.000,00 960.000,00
 B – regionalna stičišča 400.000,00 1.150.000,00 900.000,00 1.126.000,00 750.000,00 4.326.000,00
 C – mreža za prostovoljstvo 45.000,00 115.000,00 100.000,00 100.000,00 80.000,00 440.000,00

Rok za oddajo vlog: do vključno 9. 9. 2019.

Več informacij najdete tukaj.

5.) Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020–2022 (SIO 2020-2022)


Predmet javnega razpisa: Financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine subjektov inovativnega okolja, ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:
- povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
- povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
- premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

Okvirna višina sredstev: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 10.133.915,92 EUR, od tega za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 4.053.566,37 EUR in za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 6.080.349,55 EUR.

Predvidena razporeditev sredstev (v EUR) po letih je sledeča:

PPProgramsko območje2020202120222023SKUPAJ
160065/66 PN3.1 –
Spodbujanje podjetništva-Z-14-20- EU+
slovenska udeležba
 Zahod 990.000,00 1.320.000,00 1.413.566,37 330.000,00 4.053.566,37
 vzhod 1.485.000,00 1.980.000,00 2.120.349,55 495.000,00 6.080.349,55

Rok za oddajo vlog: 23. 9. 2019.

Več informacij najdete tukaj.

6.) Javni razpis semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2019)


Predmet javnega razpisa: Predmet produkta je semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila za inovativna podjetja. Gre za zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja. Sklad tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso). Razpis je tudi usmerjen v spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi angeli ipd.).

Okvirna višina sredstev: Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK75 po tem razpisu v letu 2019 znaša najmanj 750.000 EUR. Višina odobrenih sredstev na posameznega vlagatelja je 75.000 EUR v obliki konvertibilnega posojila, ki se črpa v treh enakih tranšah, pri čemer se prva tranša črpa po podpisu pogodbe, druga tranša v roku največ treh mesecev od sklenitve pogodbe ter zadnja tranša v roku največ sedmih mesecev od sklenitve pogodbe, vse. Pogodbena obrestna mera pri konvertibilnem posojilu znaša fiksno 4,0% p.a. Ročnost konvertibilnega posojila, vključno z moratorijem na odplačilo posojila, je pet let z možnostjo podaljšanja ročnosti za največ 2 leti. Moratorij na odplačilo glavnice konvertibilnega posojila znaša tri leta.

Rok za oddajo vloge: Rok za predložitev vlog v letu 2019 je do vključno 27. 9. 2019. Razpis bo odprt do porabe sredstev.

Več informacij najdete tukaj.

7.) Javni razpis semenski kapital – so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2019)


Predmet javnega razpisa: Predmet produkta je semenski kapital so-investiranje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja. Inovativnim podjetjem se na ta način zagotavljanje lastniškega financiranja v semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oziroma zagona podjetja, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja. Razpis je namenjen nadaljevanju finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja – druga razvojna faza namenjena širitvi in rasti na trgu in nadaljevanje financiranja razvojnih aktivnost.

Okvirna višina sredstev: Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SI-SK po tem razpisu znaša največ do 1.250.000 EUR. V primeru porabe razpoložljivih sredstev se razpisan znesek lahko poveča. Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SI-SK je:
- od 100.000 EUR do 600.000 EUR, kadar s Skladom so-investirajo poslovni angeli, podjetja v lasti zasebnih angelov ali skladi semenskega/tveganega/zasebnega kapitala ter
- od 200.000 EUR do 600.000 EUR kadar s Skladom so-investirajo korporacije.

Roki za predložitev vlog: v letu 2019 in 2020 so:
31. 8. 2019, 30. 9. 2019, 31. 12. 2019, 31. 3. 2020, 30. 6. 2020, 30. 9. 2020 in 31. 12. 2020.

Razpis bo odprt do porabe predvidenih sredstev oziroma do 31. 12. 2020. V primeru, da bodo vsa za do 31. 12. 2020 predvidena sredstva predčasno porabljena, bo Sklad objavil podaljšanje tega razpisa z novim predvidenim zneskom sredstev v Uradnem listu RS.

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XXI, št. 1, 2020