Novi javni razpisi

30.9.2019

1. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019–2022


Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene za naložbe v nove sisteme DO OVE in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.
Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki ga sofinancira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov. Sredstva na postavki so sofinancirana iz namenskih sredstev EU.

Okvirna višina sredstev: 20.000.000 evrov

Rok za prejem ponudb
Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 7. 11. 2019, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene. Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu: januarju, maju in septembru 2020. Vloge, ki bodo prispele za naslednja odpiranja, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo MZI na svoji spletni strani objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za naslednje odpiranje, bodo po objavi obvestila o porabi sredstev zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 3. 9. 2020.

Več informacij najdete tukaj.2. Javni razpis za sofinanciranje programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov v letu 2019


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, ki jih organizirajo organizacije upokojencev in delovnih invalidov ter so namenjeni rekreativnim, športnim in kulturnim dejavnostim svojih članov. Na ta način se zasleduje cilj socialne vključenosti upokojencev in delovnih invalidov, ohranjanja in krepitve zdravja ter promocije zdravega življenjskega sloga skozi programe športno-rekreativnih dejavnosti in udejstvovanja upokojencev in delovnih invalidov na kulturnem področju.
Zagotovljena sredstva tega razpisa so namenjena izključno organiziranju programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti upokojencev in delovnih invalidov.

Okvirna višina sredstev: 183.000 evrov

Rok za prejem ponudb: 17. 10. 2019

Več informacij najdete tukaj.3. Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2020


Namen rednega letnega javnega projektnega razpisa je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev.

Okvirna višina sredstev: 2.670.000 evrov

Rok za prejem ponudb: 28. 10. 2019

Več informacij najdete tukaj.4. Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019


Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil v podjetništvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:
- spodbujanje razvojno investicijskih projektov v gospodarstvu, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:
- pozitiven učinek na konkurenčnost,
- spodbujanje zaposlitvenih možnosti.

Okvirna višina sredstev: 2.000.000 evrov

Rok za oddajo vlog
Vlagatelj vlogo odda do datuma razpisnega roka, in sicer:
- 28. 10. 2019,
- 25. 11. 2019,
- 6. 1. 2020.

Več informacij najdete tukaj.5. Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa »Učim se biti učitelj«


Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena identifikacija, aktiviranje, usposabljanje in vodenje ustreznega tima za zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja za učitelja začetnika ter krepitev kompetenc učitelja začetnika v izobraževanju in usposabljanju na prehodu iz izobraževanja v poklic oziroma zaposlitev.

Okvirna višina sredstev: 345.000 evrov

Rok za oddajo vlog: 25. 10. 2019

Več informacij najdete tukaj.