Novi javni razpisi

25.11.2019

2. javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij


Predmet javnega razpisa
je podpora namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu s pravilnikom, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 20.000.000 evrov.

Rok prijave: 13. 2. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.Javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«


Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer:
– sklop A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik« in
– sklop B – »Učitelj začetnik«

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 14. 1. 2020 do 11. ure.

Več informacij najdete TUKAJ.Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju bralne kulture in literarnih prireditev za obdobje 2020–2023


Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov za obdobje 2020–2023.

Rok za oddajo prijav: 7. 1. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje programov mednarodnega sodelovanja za obdobje 2020–2023


Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje programov mednarodnega sodelovanja za obdobje 2020–2023.

Rok za oddajo prijav:
7. 1. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.Javni razpis za sofinanciranje bilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Kraljevino Dansko, Kraljevino Norveško, Republiko Finsko, Republiko Estonijo, Republiko Latvijo, Republiko Litvo v letih 2020–2022


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz naslednjih držav: Danske, Norveške, Finske, Estonije, Latvije ter Litve, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v obdobju od 2020–2021 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo do dveh let.

Okvirna višina sredstev javnega razpisa: 150.000 evrov

Rok za oddajo prijav: prvi rok do vključno 30. 1. 2020 do 14. ure oziroma drugi rok do vključno 28. 5. 2020 do 14. ure.

Več informacij najdete TUKAJ.Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2020


Predmet razpisa: na podlagi memoranduma med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (Japan Society for the Promotion of Science; v nadaljevanju: JSPS) JSPS vsako leto zagotavlja podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2020 sta za Slovenijo namenjeni dve štipendiji.

Rok za prijavo: 30. 1. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020)


Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam, ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (Horizon 2020 oziroma H2020). Upoštevajo se razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh.

Okvirni obseg sredstev: 500.000 evrov

Rok za oddajo vlog:
Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v 45 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. V primeru, da datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijave.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije.Javni razpis za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019


Namen razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju Republike Slovenije, s ciljem spodbujanja razvoja primarne kmetijske pridelave in gozdarstva z naslednjimi ukrepi:
– izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
– vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture.

Okvirna višina sredstev: 3.000.000evrov

Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda do posameznega razpisnega roka, in sicer:
1. do 3. 1. 2020,
2. do 17. 1. 2020,
3. do 3. 2. 2020,
4. do 17. 2. 2020,
5. do 3. 3. 2020,
6. do 20. 3. 2020,
7. do 3. 4. 2020,
8. do 17. 4. 2020,
9. do 4. 5. 2020,
10. do 18. 5. 2020,
11. do 1. 6. 2020.

Več informacij najdete TUKAJ.