Novi javni razpisi

16.12.2019

4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam


Predmet javnega razpisa: podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.

Višina nepovratnih sredstev znaša do 100 %. Za Sklop 1 (pilotni projekti) je razpisanih 966.875,34 €, za sklop 2 pa 1.500.000 €.

Rok prijave: vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. januarja 2020 do vključno 27. marca 2020 do 23:59 ure.

Več informacij najdete TUKAJ.---------------------------------------


Javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2020


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov, formalno uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni v Sloveniji, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve objektov na območju Republike Slovenije.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 20.000 €

Rok za oddajo vlog: do 15. 1. 2020, do 12. ure

Več informacij najdete TUKAJ.---------------------------------------


Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2020


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2020, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 4.500.000 €

Rok za oddajo prijav: za javne socialnovarstvene programe je 6. januar 2020, rok za razvojne socialnovarstvene programe je 20. januar 2020.

Več informacij najdete TUKAJ.


---------------------------------------


Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JR-DŠ-2020).


Predmet javnega razpisa: delovne štipendije, namenjene fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo z najmanj polovičnim delovnim časom, ki so rojene leta 1986 ali kasneje.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 159.000 € (53 delovnih štipendij v višini 3.000 €)

Rok za oddajo prijav: 13. 1. 2020


---------------------------------------


Javni razpis »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020«


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020, kot del poslovne strategije podjetij na tujih trgih, s ciljem večanja prodaje turističnih produktov Slovenije.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 800.000 €

Roka za oddajo vlog sta: 21. 1. 2020, do 24. ure in 23. 3. 2020, do 24. ure.

Več informacij najdete TUKAJ.---------------------------------------


Javni razpis za javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020


Predmet razpisa: (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:
- manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov,
- podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov,
- manjših temeljnih raziskovalnih projektov – Program dr. Aleša Debeljaka.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 16.000.000 €

Rok za prijavo: do 29. 1. 2020 do 14. ure

Več informacij najdete TUKAJ.


---------------------------------------


Javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje 2019Rok za oddajo vlog: 13. 1. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.---------------------------------------

Javni razpis za odkup dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2019-2


Predmet razpisa: odkup slovenskih avdiovizualnih del, enega dokumentarnega filma, enega dokumentarnega filma – ob obletnici osamosvojitve Republike Slovenije in enega dokumentarnega portreta za televizijsko predvajanje, dolžine 50 minut, ki so izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa odkupljena AV dela bo Radiotelevizija Slovenija predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.

Okvirna višina razpisanih sredstev: do 120.000 € (z DDV). Najvišji možni znesek sredstev RTV SLO za posamezni projekt znaša 40.000 € (z DDV).

Rok za oddajo vloge: do vključno 7. 2. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.SOČAsnik, l. XXI, št. 1, 2020