Novi javni razpisi

2.3.2020

Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020–2021


Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva v letih 2020 in 2021, katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi izbranih projektov za sofinanciranje v Načrt razvojnih programov proračuna ministrstva za leti 2020 in 2021.

Višina sredstev
, ki jih bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo, znaša 15.795.800 evrov, od teh je 3.940.000 evrov EUR predvidenih za investicije v vrtce in 11.855.800 evrov za investicije v osnovno šolstvo.

Rok za oddajo vlog: 23. 3. 2020 do 12. ure

Več informacij najdete TUKAJ.


-----------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022


Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2020, 2021 in 2022, znaša 25.000.000 EUR (od tega 21.250.000 EUR sredstev EU in 3.750.000 EUR nacionalni prispevek iz državnega proračuna)

Roki za prijavo
Prvi rok za oddajo vlog je 30. 3. 2020, drugi rok je 15. 6. 2020, tretji rok je 14. 9. 2020 in skrajni rok je 16. 11. 2020. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Več informacij najdete TUKAJ.


-----------------------------------------------------------------

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

Višina sredstev: za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars, ki bodo potrjeni v okviru dveh mednarodnih rokov v letu 2020 (13. februar in 3. september), je na proračunski postavki 160051 projekt 2130-14-0004, v letu 2020 predvidenih 503.582,75 EUR ter v letu 2021 1.018.972,00 EUR.

Rok za oddajo vlog:
Prvi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 13. februar 2020. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET.
Drugi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 3. september 2020. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET.

Več informacij najdete TUKAJ.


-----------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v Gorenjski, Goriški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Primorsko-notranjski, Savinjski, Zasavski in Posavski statistični regiji ter statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, v razdalji največ 200 m od lokacije gospodinjstva, omogočala odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve prek teh omrežij.

Okvirna višina sredstev: do 29.471.228 evrov, od tega 10.569.101,35 za Zahodno kohezijsko regijo

Rok za oddajo vlog: do 5. 5. 2020 do 14. ure

Več informacij najdete TUKAJ.


-----------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2020


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2020.

Predvidena višina sredstev: do 165.994 evrov

Rok za oddajo vlog: 27. marec 2020

Več informacij najdete TUKAJ.


-----------------------------------------------------------------

Javni razpis za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2020


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v okviru nevladnih in nepridobitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom.

Skupna višina nepovratnih sredstev: do 54.000 evrov

Rok za oddajo vlog: 27. marec 2020

Več informacij najdete TUKAJ.


-----------------------------------------------------------------

Javni razpis za 3. ukrep: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2020


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po namenih.

Skupna višina nepovratnih sredstev: do 291.000 evrov.

Rok za oddajo vlog: 27. marec 2020

Več informacij najdete TUKAJ.


-----------------------------------------------------------------

Javni razpis za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2020


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

Skupna višina nepovratnih sredstev: do 10.000 evrov.

Rok za oddajo vlog: 27. marec 2020

Več informacij najdete TUKAJ.


-----------------------------------------------------------------

Javni razpis »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020«


Predmet razpisa je izbor najboljših 35 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letih 2019 in 2020 ter še niso sodelovale na enakem razpisu v letu 2019.

Okvirna višina sredstev: 105.000 evrov

Rok za oddajo vlog: 15. 6. 2020 do 12. ure

Več informacij najdete TUKAJ.


-----------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/2021


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovne priprave in koordinacije šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/2021.

Skupna okvirna višina sredstev: 34.500 evrov

Rok za oddajo vlog: 24. 3. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.