Novi javni razpisi

9.3.2020

Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2020


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2019/2020 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2020. Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.

a) Študijski krožki
Sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov, koordiniranih s strani Andragoškega centra Slovenije, izvedenih od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.
b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje
Sofinancira se izvedba programov medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, izvedenih od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.
c) Parada učenja – dan učečih se skupnosti
Sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja, izvedena na dan 20. 5. 2020.
d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednih vseživljenjskega učenja 2020
Sofinancira se koordinacija TVU 2020, izvedena od 8. 5. do 14. 6. 2020.
e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih
Sofinancira se izvedba naslednjih nalog, izvedenih od 1. 1. 2020 do 15. 11. 2020:
– organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj,
– mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izpopolnjevanju znanja oziroma izmenjavi dobrih praks na področju neformalnega izobraževanja odraslih in dejavnosti v izobraževanju odraslih in
– analize ugotavljanja potreb po razvoju javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavne izobrazbe.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
a) za študijske krožke: 200.000 evrov
b) za programe medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje: 53.000 evrov
c) za Parado učenja: 36.000 evrov
d) za koordinacijo TVU 2020: 65.000 evrov
e) za nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih: 53.000 evrov

Rok prijave na javni razpis: 20. 3. 2020

Več informacij najdete TUKAJ.Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše


Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo pomenili vzpostavitev novih enot za namen dnevnega varstva ali začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let na način, da se zgradi, rekonstruira ali pridobi objekte, ki bodo primerni za opravljanje te dejavnosti.

Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2020 do 2023 znaša 21.521.490 evrov (od tega 17.217.192 evrov sredstev EU in 4.304.298 evrov nacionalni prispevek iz državnega proračuna), od tega je namenjenih 9.899.885,40 evrov za sofinanciranje projektov v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Javni razpis bo odprt do dodelitve sredstev oziroma najkasneje do 16. 10. 2020. Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenega roka v primeru, da razpoložljiva sredstva javnega razpisa ne bodo dodeljena.
Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 1. 6. 2020, drugi rok je 3. 8. 2020 in skrajni rok 16. 10. 2020.

Več informacij najdete TUKAJ.Javni razpis Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020


Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe v Sloveniji za turistična podjetja, ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na domačem in tujih trgih, s poudarkom na pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti na tujih trgih.

Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa: 431.294,55 evrov

Roka za oddajo vlog sta: 2. 4. 2020, do 24. ure in 4. 6. 2020, do 24. ure

Več informacij najdete TUKAJ.