Novi javni razpisi in pobude

24.1.2022

Več informacij o posameznem javnem razpisu dobite s klikom na naslov oziroma označeno povezavo.

1. KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO


1.1 Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022

Predmet javnega razpisa: podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti
Višina razpisanih nepovratnih sredstev: 8.932.207,66 €
• SKLOP A - za upravičence, ki so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo ter za samostojne podjetnike posameznike in družbe z enim družbenikom: 6.705.000 €
• SKLOP B - za ostale upravičence: 2.227.207,66 €
Rok za oddajo vlog: 31. marec 2022 do 14. ure


----------------------------


2. LOKALNE SKUPNOSTI


2.1 Javni razpis »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«
Predmet javnega poziva: sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvenega varstva in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov. Občinski investicijski projekti na področju primarnega zdravstvenega varstva (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po tem razpisu vključujejo: – novogradnje z vključeno opremo, – rekonstrukcije z vključeno opremo.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev: 17,5 mio € (v letu 2022), 20 mio € (v letu 2023)
Rok za oddajo vlog: 18. februar 2022 do 15.30
Predmet javnega razpisa: naložbe za izboljšanje gospodarjenja in manjšanje vodnih izgub pri sistemih s pitno vodo. Občina lahko poda samo eno vlogo za sisteme s pitno vodo v okviru tega javnega razpisa.
Vrednost javnega razpisa: 53,7 milijonov €
Obdobje upravičenosti stroškov: od 20. februar 2020 do 30. junij 2026
Rok za oddajo vlog: 31. december 2023

2.3 javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH)
Predmet javnega razpisa: o izgradnje energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Občina lahko poda samo eno vlogo za sisteme OČOV v okviru tega javnega razpisa.
Vrednost javnega razpisa: 54 milijonov
Obdobje upravičenosti stroškov: od 20. februar 2020 do 30. 6. 2026
Rok za oddajo vlog: 31. december 2023


----------------------------


3. IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj. Prijavitelj bo za posamično tekmovanje sofinanciran le za eno vrsto tekmovanja
Vrednost javnega razpisa: do 720.000 € (240.000 € za leto 2022, 240.000 e za leto 2023 in 240.000 € za leto 2024)
Rok za oddajo vlog: 4. februar 2022


----------------------------


4. KULTURA


4.1 Javnega razpisa za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letu 2022 (oznaka JR-PROMOCIJA-SJ-22)
Predmet javnega poziva: sofinanciranje projektov, kot so večmedijski projekti, prireditve, tekmovanja, natečaji in druge oblike jezikovnega ustvarjanja, svetovanja, usposabljanja in raziskovanja, ki učinkovito promovirajo rabo knjižne slovenščine in slovenskih narečij, spodbujajo bralno pismenost in razvijajo jezikovne spretnosti, zlasti mladih, spodbujajo razvoj jezikovnih portalov in portalov, ki krepijo bralno pismenost pri govorkah in govorcih slovenščine, ter spodbujajo uporabo jezikovnih tehnologij ter obstoječih spletnih jezikovnih portalov
Višina razpisanih nepovratnih sredstev: 119.768 €
Rok za oddajo vloge: 21. februar 2022

4.2 Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2022–2023 (v nadaljevanju: JR3–KNJIGA–2022–2023)
Predmet javnega razpisa: izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2022–2023 (dvoletno sofinanciranje kulturnih projektov) na podlagi določb tega razpisa in izpolnjevanja kriterijev in pogojev iz točke 7 in 8 na naslednjih področjih knjige:
1. Izdaja knjig
2. Bralna kultura
3. Literarne prireditve
4. Mednarodno sodelovanje
Rok za prijavo: 21. februar 2022

4.3 Javni razpis za sofinanciranje večletnih zahtevnih knjižnih projektov za obdobje 2022–2024 (v nadaljevanju: JR2–VKP–2022–2024)
Predmet javnega razpisa: izbor izvajalcev in sofinanciranje izdaje večletnih zahtevnih knjižnih projektov v slovenskem jeziku:
• izbrana in zbrana dela slovenske književnosti in humanistike;
• prevodi temeljnih del in modernih klasikov svetovne književnosti in humanistike.
JAK bo v okviru tega javnega razpisa sofinancirala predvidoma deset (10) večletnih knjižnih projektov.
Rok za prijavo: 21. februar 2022