Novi javni razpisi in pobude

1.2.2022

Več informacij o posameznem javnem razpisu dobite s klikom na naslov oziroma označeno povezavo.


1. GOSPODARSTVO


1.1 Javni razpis so-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022)
Predmet javnega razpisa: semenski kapital so-investiranje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 4.300.000 € (od tega 2.700.000 € za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija)
Roki za oddjo vlog: do vključno 28. 2. 2022 do 14. ure za prvo odpiranje, 31. 3. 2022 do 14. ure za drugo odpiranje, do vključno 29. 4. 2022 do 14. ure za tretje odpiranje, do vključno 31. 5. 2022 do 14. ure za četrto odpiranje, do vključno 30. 6. 2022 do 14. ure za peto odpiranje, do vključno 31. 8. 2022 do 14. ure za šesto odpiranje, do vključno 30. 9. 2022 do 14. ure za sedmo odpiranje, do vključno 27. 10. 2022 do 14. ure za osmo odpiranje, do vključno 30. 11. 2022 do 14. ure za deveto odpiranje in do vključno 30. 12. 2022 do 14. ure za deseto odpiranje. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev.


----------------------------


2. SOCIALA


2.1 Javni razpis za izbor operacije »E-oskrba na domu«
Predmet in namen javnega poziva: promocija in sofinanciranje storitev e-oskrbe v podporo samostojnemu in varnemu bivanju na domu za polnoletne osebe, zlasti osebe stare 65 let ali več, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma bivajo pretežni del dneva sami in ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe.
Vrednost javnega razpisa: 3.000.000 €
Rok za oddajo vlog: 28. 2. 2022 do 23:59


----------------------------


3. ŠOLSTVO


3.1 Poziv za predložitev vlog za pridobitev sredstev za financiranje investicijsko vzdrževalnih del na objektih in opremi srednjih šol v letu 2022 (IVD SŠ 2022)
Predmet poziva: investicijsko vzdrževalna dela na objektih in opremi zavodov. Po tem pozivu se za investicijsko vzdrževalna dela štejejo dela, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa investicijsko vzdrževalna dela, ki skladno z gradbenimi predpisi pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, zamenjavo posameznih dotrajanih konstrukcijskih in drugih elementov ter inštalacijski preboj.
Vrednost javnega razpisa: 4.000.000 €
Rok za oddajo vlog: 28. februar 2022

3.2 Poziv za predložitev vlog za pridobitev sredstev za financiranje investicijsko vzdrževalnih del na objektih in opremi dijaških domov v letu 2022 (IVD DD 2022)
Predmet poziva: financiranje investicijsko vzdrževalnih del na objektih in opremi zavodov
Predvidena vrednost: 1.500.000 €
Rok za oddajo vlog: 28. februar 2022

3.3 Poziv za predložitev vlog za pridobitev sredstev za financiranje investicijsko vzdrževalnih del na objektih in opremi zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v letu 2022 (IVD ZAVODI 2022)
Predmet poziva: financiranje investicijsko vzdrževalni del na objektih in opremi zavodov.
Vrednost javnega razpisa: 1.000.000 €
Rok za oddajo vlog: 28. februar 2022

3.4 Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2022
Predmet javnega razpisa: zbiranje predlogov kandidatov za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva
Rok za oddajo vlog: petek, 20. maj 2022, do 13. ure


----------------------------


4. KULTURA


4.1 Javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji – 2022
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2022. Namen sofinanciranja filmskih festivalov v Republiki Sloveniji je spodbujanje filmske kulture, filmske vzgoje ter omogočanje publiki, da se seznani s sodobnimi praksami domače in tuje filmske ustvarjalnosti.
Rok za oddajo vloge: 28. 2. 2022

4.2 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka PR-2022)
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: projekti), ki bodo izvedeni kot:
• prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;
• izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
• založniški in AV (avdiovizualni) projekti;
• organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.
Vrednost javnega razpisa: 304.030 €
Rok za prijavo: 28. februar 2022

4.3 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi (v nadaljevanju: projekti). Sofinanciranje projektov italijanske, madžarske in romske narodne skupnosti ni predmet razpisa, kajti njim so namenjeni posebni razpisi in pozivi Ministrstva za kulturo. Izjema so projekti italijanske in madžarske narodne skupnosti, katerih prijavitelji delujejo izven narodnostno mešanega območja in do sredstev iz razpisov Ministrstva za kulturo niso upravičeni.
Vrednost javnega razpisa: 143.930 €
Rok za prijavo: 28. februar 2022


----------------------------


5. POBUDE


5.1 Javni poziv za podelitev nagrade Zlata čebela 2022
Predmet javnega poziva: zbiranje predlogov za podelitev nagrade Zlata čebela 2022 (v nadaljnjem besedilu: nagrada), kot najvišje državne nagrade Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju ohranjanja čebel in drugih opraševalcev, zaščite čebel in drugih opraševalcev ter ozaveščanja o njihovem pomenu za trajnostno kmetijstvo, zagotavljanje prehranske varnosti, ohranjanje okolja in biotske raznovrstnosti, kulturne dediščine ter zdravja ljudi.
Za nagrado Zlata čebela se upoštevajo projekti oziroma dosežki na področju ohranjanja čebel in drugih opraševalcev, ki so bili objavljeni v zadnjih sedmih letih pred predlaganjem. Prejemnik nagrade prejme denarno nagrado, kipec in listino.
Rok za oddajo vlog: 15. marec 2022

5.2 Javni poziv za predlaganje kandidatk in kandidatov za članice in člane Odbora Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti in Puhovo priznanje