Novi javni razpisi

12.12.2016

1) Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo


Namen razpisa je zagotavljanje javnega interesa države s spodbujanjem obnavljanja in prezentacije kulturnih spomenikov.

Cilji javnega razpisa so:
- ohranjanje kulturne dediščine ter razvijanje zavesti o njenih vrednotah,
- izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala,
- povečanje možnosti za trajnostni razvoj.

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine:
- Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov.
- Sklop 2: sofinanciranje izvedbe restavratorskih posegov po Katalogu ZVKDS Restavratorski center, poglavje Restavratorstvo (Ljubljana, september 2003, dopolnitev junij 2007) na razglašenih kulturnih spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov v letih 2017 in 2018 po tem razpisu, je skupaj 1.400.000,00 EUR, in sicer:
- Sklop 1: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov sklopa 1, znaša skupaj 1.200.000,00 EUR , in sicer 600.000,00 EUR v letu 2017 in 600.000,00 EUR v letu 2018.
- Sklop 2: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov sklopa 2, znaša skupaj 200.000,00 EUR, in sicer 100.000,00 EUR v letu 2017 in 100.000,00 EUR v letu 2018. 

Rok za prejem ponudb: 23.01.2017

Več informacij najdete tukaj.


2) 2. javni razpis za podukrep 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetjaPredmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. 

Cilj podukrepa je izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge, dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom ter večja okoljska učinkovitost živilsko predelovalnih obratov.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov.

Rok za prejem ponudb: 13. 03. 2017

 Več informacij najdete tukaj.


3) Javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1«Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti« (»Seal of Excellence«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Namen javnega razpisa je omogočiti MSP pripravo bolj kakovostnih prijav na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020, omogočiti kakovostnim in obetavnim projektom z doseženo visoko oceno v okviru programa Obzorje 2020 lažji dostop do drugih virov financiranja, prispevati h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih in novih evropskih in globalnih trgih ter prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg.

Cilj javnega razpisa je sofinancirati vsaj 30 študij izvedljivosti v okviru faze 1.

Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, znaša skupaj 1.050.000 EUR.

Roki za oddajo vlog so:
- prvo odpiranje: 13. 1. 2017
- drugo odpiranje: 15. 5. 2017
- tretje odpiranje: 15. 5. 2018
- četrto odpiranje: 15. 5. 2019

Več informacij najdete tukaj.SOČAsnik, l. XX, št. 4, 2019