Novi javni razpisi

3.7.2017

Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: »S4«), zaradi:
– pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),
– skrajšanja časa od ideje do trga,
– krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
– povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij« s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih projektov (v nadaljevanju: »RRI projekti«) podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij. Navedeni cilj javnega razpisa bomo dosegli s podporo najmanj 150 podjetij z nepovratnimi sredstvi.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Roki za oddajo vlog za posamezna odpiranja so naslednji:
– oddaja vlog za 1. odpiranje: 26. 9. 2017
– oddaja vlog za 2. odpiranje: 11. 5. 2018
– oddaja vlog za 3. odpiranje: 24. 9. 2019

Več informacij najdete tukaj.


Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020Predmet sofinanciranja so projekti daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) za obdobje 2017 do 2020 v naslednji vsebini:
- izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW;
- razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
- v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Prijavitelji po razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 35 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, če je prijavitelj veliko podjetje. Pri srednjih podjetjih se zgornja višina dodeljene finančne spodbude poveča za 10 odstotnih točk, pri malih podjetjih pa za 20 odstotnih točk. Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za 10 odstotnih točk. Z razpisom se razpisujejo sredstva v obdobju 2017 do 2020. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 7. 6. 2018.

Datum zaključka: Do porabe sredstev oz. najkasneje do 07. 06. 2018.

Roki za oddajo vloge: Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 03. 8. 2017, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene. Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu: oktobru 2017, februarju in juniju 2018. 

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XX, št. 4, 2019