Novi javni razpisi

3.10.2017

1. Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017


Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Upravičenec do podpore iz te operacije je:
- lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;
- lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;
- agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se naložba v gozdno infrastrukturo izvede na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma v skupni lastnini članov agrarnih skupnosti.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.000.000 EUR. 

Rok za prejem ponudb: 10.01.2018

Več informacij najdete tukaj.


2. Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v:
- infrastrukturo za pešce,
- infrastrukturo za kolesarje,
- avtobusna postajališča.

Do sredstev po tem javnem razpisu so, glede na območje upravičenosti, upravičene občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 80 % upravičenih stroškov operacije glede na omejitve tega javnega razpisa (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % integralnih sredstev MZI). Sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.

Razpisni roki:
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1. Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je četrtek, 23. 11. 2017.
2. Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
3. Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Več informacij najdete tukaj.


3. Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah (v nadaljevanju SPOT regije). V vsaki statistični regiji na območju Republike Slovenije bo financiran en SPOT regije za ciljno skupino v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022.

Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve SPOT regije, ki so predmet financiranja po tem javnem razpisu, so potencialni podjetniki in MSP v skladu z ZPOP-1.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 13.875.600,00 v EUR.

Rok za oddajo vlog je do vključno petinštirideset (45) dni od objave v Uradnem listu RS, to je do vključno 13. 11. 2017 (oddane na sedežu agencije ali poslane po pošti (poštni žig)).

Več informacij najdete tukaj.


4. Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanjuPredmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh dejavnosti programa SIO-2020, in sicer:
- dejavnost »Izgradnja brezžičnih omrežij« v letih 2018, 2019 in 2020;
- dejavnost »Nakup IKT opreme« v letih 2017, 2018, 2019 in 2020.

Namen javnega razpisa je omogočiti večjo uporabo IKT opreme in zagotoviti dostop do interneta z vzpostavitvijo brezžičnih omrežij na VIZ z namenom omogočanja kvalitetnejšega in izboljšanega vzgojno-izobraževalnega procesa.

Ciljne skupine, h katerim so usmerjene dejavnosti, ki bodo sofinancirane na podlagi tega javnega razpisa, so mladi (učenci, dijaki) ter strokovni delavci (učitelji). Končni cilj informatizacije VIZ je, da bi z uporabo IKT opreme, povezane v vzpostavljeno brezžično omrežje, in namenjene izvajanju učnega procesa s kakovostnimi e-storitvami in e-vsebinami, zagotovili učencem in dijakom izboljšane kompetence, boljše dosežke ter večjo usposobljenost, ki so ključni elementi za uspešnejše gospodarstvo in družbo.

Rok za prejem vlog za dodelitev sredstev je 22. 10. 2017.

Več informacij najdete tukaj.

SOČAsnik, l. XIX, št. 3, 2018