Novi javni razpisi

27.10.2017

1. Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«


Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,…) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

V okviru javnega razpisa bomo podprli okvirno 75 podjetij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Roki za oddajo vlog so:
- 1. rok: 7. 12. 2017,
- 2. rok: 22. 2. 2018.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.


2. Drugi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Vrednost razpisa je 3.374.774,00 EUR.

Rok prijave je 12.12.2017.

Upravičeni prijavitelji V skladu z 69. členom Uredbe so upravičenci lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki so: 1. gospodarske družbe, 2. zadruge, 3. samostojni podjetniki posamezniki ali 4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Več informacij najdete tukaj.


3. Drugi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Vrednost razpisa je 1.837.342,00 EUR.

Rok prijave je 12.12.2017.

Upravičeni prijavitelji V skladu z 80. členom Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega pro¬grama za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisi, so upravičenci lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki so: 1. gospodarske družbe, 2. zadruge, 3. samostojni podjetniki posamezniki ali 4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Več informacij o javnem razpisu najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XIX, št. 2, 2018