Novi javni razpisi

13.11.2017

1) Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije«

Objavljen v Ur. l. RS, št. 62 (3. 11. 2017), str. 2642

Namen javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 21 projektov, ki bodo razvili in izvajali programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na socialno vključenost oseb iz ciljnih skupin ter na povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti. Namen razpisanih programov socialne aktivacije je tudi odpravljanje pomanjkanja socialnih veščin in funkcionalnih ovir, spodbujanje socialnega vključevanja in razvoja socialne mreže ter dvig motivacije za reševanje zahtevnejših življenjskih in socialnih situacij, ki so značilne za osebe iz ciljnih skupin.

Ciljne skupine:
– odrasli upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči (DSP),
– odrasle osebe s kompleksno socialno problematiko, ki niso prejemniki DSP,
– osebe, ki so na podlagi Zakona o urejanju trga dela vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive.

Rok za oddajo vlog je 11. 12. 2017.

Več o razpisu najete tukaj.


-----------------------------------

2) Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«

Objavljen v Ur. l. RS, št. 62 (3. 11. 2017), str. 2654

Namen javnega razpisa je razviti, preizkusiti in implementirati celosten model spodbujanja kompetence podjetnosti v javno veljavnih izobraževalnih programih splošne in strokovne gimnazije 2, s katerim bi omogočili dijakom prožnejšo prehajanje med gimnazijami in okoljem.

Ciljne skupine so dijaki gimnazij in strokovni delavci gimnazij.

Rok za oddajo vlog je 4. 12. 2017.

Več o razpisu najete tukaj.


-----------------------------------

3) Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018

Objavljen v Ur. l. RS, št. 63 (10. 11. 2017), str. 2700


Predmet razpisa je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2018. Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva (• preprečevanje nasilja, • zasvojenost, • duševno zdravje, • brezdomstvo, • otroci in mladostniki, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju, • starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju, • podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov, • socialno vključevanje Romov, • druga področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi).

Prijavitelji lahko prijavijo javne ali razvojne socialnovarstvene programe v okviru različnih sklopov:
- Javni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali v obdobju od leta 2018 do vključno 2024
- Razvojni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali v letu 2018.

Rok za oddajo prijave za javne socialnovarstvene programe je 5. december 2017, rok za razvojne socialnovarstvene programe je 22. december 2017.

Več o razpisu najete tukaj.


-----------------------------------

4) Javni razpis »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«

Objavljen v Ur. l. RS, št. 63 (10. 11. 2017), str. 2711


Namen javnega razpisa - Ukrep prinaša nove zaposlitve mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, s katerim se na področju mladinskega dela odzivajo na potrebe mladinskega sektorja.

Ciljna skupina so mladi iskalci prve zaposlitve in mlade brezposelne osebe, stare od 15 do vključno 29 let:
– mladi iskalci prve zaposlitve,
– mladi, ki so registrirano brezposelni pri Zavodu RS za zaposlovanje,
– mladi, ki niso v delovnem razmerju ali samozaposleni in
– mladi, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo za namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela vsaj zadnje štiri tedne pred objavo tega javnega razpisa.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 1. 12. 2017.

Več o razpisu najete tukaj.


-----------------------------------

5) Javni razpis »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije«

Objavljen v Ur. l. RS, št. 63 (10. 11. 2017), str. 2720

Namen javnega razpisa je podpreti eno operacijo v posamezni kohezijski regiji Slovenije, ki bo vsaka tvorila transnacionalno partnerstvo z vsaj še enim partnerjem iz države članice Evropske unije. Izbrani prijavitelj bo skupaj s tujim partnerjem ali partnerji analiziral obstoječe stanje, potenciale in dobre prakse na področju zadružništva za prekarne delavce v Sloveniji in vsaj še eni državi članici EU (predvidoma v tisti, iz katere bo prihajal partner) ter oblikoval zadružni model, ki bo prekarnim delavcem omogočil dostojno zaposlitev, opolnomočenje in povečal njihovo socialno vključenost.

Rok za oddajo prijav je do ponedeljka, 4. 12. 2017.

Več o razpisu najete tukaj.-----------------------------------

6) Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Državo Izrael v letih 2018–2020

Objavljen v Ur. l. RS, št. 63 (10. 11. 2017), str. 2729

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dvoletnih bilateralnih raziskovalnih projektov predvidoma v obdobju od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih: 1) Inovativno upravljanje z vodami in tehnologije spremljanja (vključno s spremljanjem na daljavo) in 2) Digitalni vidiki raziskav na področju družboslovja in humanistike.

Rok za oddajo prijav je do 31. 1. 2018.

Več o razpisu najete tukaj.


SOČAsnik, l. XIX, št. 2, 2018