Nov javni razpis

4.12.2017

1. Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2017 - 2020


Namen razpisa: spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem.

Predmet sofinanciranja: so projekti, ki se bodo izvajali v skupinah od 4 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja (dejavnost 1) in medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov kot delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2).
Vsak projekt mora vključevati sodelovanje izključno ene gospodarske družbe oz. samostojnega podjetnika posameznika (prvi partner). V projekt se lahko dodatno vključi izključno ena organizacija iz gospodarskega ali družbenega področja, ki na inovativen način pristopi k reševanju izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja.
Projekt lahko traja najmanj 3 in največ 5 mesecev.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov po tem javnem razpisu je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 31. 8. 2018 za prvo odpiranje, od 1. 10. 2018 do vključno 31. 7. 2019 za drugo odpiranje in od 1. 10. 2019 do vključno 31. 7. 2020 za tretje odpiranje.

Prijavitelj: Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji (univerza ali samostojni visokošolski zavod), ki se na dan roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje vodijo v Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji, izvajajo javno veljavne študijske programe ter imajo vpisane študente v vsakem študijskem letu, ki ustreza posameznemu odpiranju vlog po tem javnem razpisu, torej v študijskem letu 2017/2018 za prvo odpiranje, v študijskem letu 2018/2019 za drugo odpiranje ter v študijskem letu 2019/2020 za tretje odpiranje.

Vrednost razpisa: 7.298.199,90 EUR, in sicer:
za leto 2018 v vrednosti 3.260.109,60 EUR,
za leto 2019 v vrednosti 2.259.848,70 EUR,
za leto 2020 v vrednosti 1.778.241,60 EUR.

Rok za oddajo vlog: 
05. 01. 2018 za prvo odpiranje;
23. 11. 2018 za drugo odpiranje;
22. 11. 2019 za tretje odpiranje.

Več informacij najdete tukaj.


SOČAsnik, l. XX, št. 4, 2019