Oprostitev plačila najemnine poslovnih prostorov

15.1.2021

Občina Tolmin objavlja poziv najemnikom poslovnih prostorov v lasti Občine Tolmin in krajevnih skupnosti na območju občine Tolmin k oddaji vloge za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine v času drugega vala epidemije Covid-19.

Predmet poziva: Poziv se nanaša na poslovne subjekte, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa je bistveno otežkočeno. Pogoji so opredeljeni v prilogah objave skupaj s prijavnimi obrazci, cilj pa je gospodarskim subjektom pomagati pri omilitvi posledic 2. vala epidemije COVID-19.

Obdobje oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnine: čas trajanja 2. vala razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije oziroma obdobje, ko v skladu s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni (bilo) dopustno, to je od vključno 19. oktobra 2020 do preklica epidemije.

Rok za oddajo vloge: Vlogo je možno posredovati s priporočeno pošto ali oddati osebno v zaprti ovojnici, na Občino Tolmin pa mora prispeti najpozneje v petek, 30. aprila 2021, do 11. ure.

Dodatne informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8. do 11. ure na Občini Tolmin, in sicer pri:
- Janji Bičič, telefon: 05/381 95 30, e-pošta: #EM#6a606c69652b646e6b60694b78626262797f3c607d#EM# ali
- Moniki Klemenčič, telefon: 05/381 95 19, e-pošta: #EM#6d6e6c6a6f64286c646c676e626e676c50657d7f797c78396b70#EM#.